vineri, 20 decembrie 2013

SupervielleTÎLCUL FLĂCĂRII

Întreaga-i viaţă
Îi plăcu să citească
La para unei lumînări
Peste care adesea
Mîna-şi trecea
Să se convingă
Că-i viu
Că trăieşte.
Şi după ziua morţii
El tot mai ţine alături
O lumînare aprinsă.
Dar mîinile de-acum
Le ţine ascunse.

Traducere de Vasile NicolescuIL SIGNIFICATO DELLA FIAMMA

Tutta la sua vita
Gli e piaciuto leggere
Alla fiamma di una candela
Sopra di quale spesso
Passava la sua mano
Per convincersi
Che e vivo
Che vive.
Anche dopo il giorno della morte
Lui tiene ancora vicino
Una candela accesa.
Ma le mani ormai
le tiene nascoste.THE MEANING OF THE FLAME

All his life
He liked to read
At the flame of a candle
Over which often
He used to pass his hand
To make sure
That he is alive
That he lives.
After the day of his death too
He keeps close to him
A kindled candle.
But his hands since then
He keeps hidden.joi, 19 decembrie 2013

Kiss BenedekMIT DE RAŢĂ SĂLBATECĂ

Mit auriu de raţă sălbatecă
rupe-n declin paradisul plecării.
Stuf în beţia învecinării,
moi buzdugane -
îl sorb depărtării.

Aripa-i sparge lumina pe trestii,
perle de apă, îmbrobonări,
visuri: păunii -
raze, rotiri,
înălţări.

Irişii-s arse focare de stea,
alb în pupilele-i timpul transpare
visuri: cînd trece se-aprinde cu ea
trestie, stuf: osuare.

Joc ce se-nchipuie închipuirii,
soarele scaldă balta stătută,
şapte culori ţipă-n plisc subsuară,
scaldă, înot, scufundări,
uitare de sine tăcută.

O, păunii, păunii!
Cînd se iveşte,
penele-s smulse, moţul sleit,
apa sălbatecă
o cuibăreşte.

Traducere de Paul Drumaru


MITO DI ANATRA SELVATICA

Mito dorato di anatra selvatica
rompe il paradiso della partenza.
Canna nella sbornia della vicinanza,
sofici clave -
sorso nella lontananza.

La sua ala rompe la luce,
perle d'acqua, goccie,
sogni: i pavoni -
raggie, giri,
alzamenti.

L'iridi bruciati pezzi di stella,
bianco nelle sue pupille il tempo
sogni: quando passa s'accende
le canne: ossari.

Gioco dell'immaginazione,
il sole riscalda il laghetto,
sette colori gridan nel becco,
bagno, nuoto, immersioni,
silenziosa dimenticanza.

O, i pavoni, i pavoni!
Quando appare
le piume strappate, il ciuffo caduto,
l'acqua selvaggia
e il suo nido.LEGEND OF A WILD DUCK

Golden legend of a wild duck
breaks the paradise of departure.
Reed in the frenzy of neighbourhood,
soft maces -
sip to the distance.

Its wing breaks the light,
water pearls, beads,
dreams: the peacocks -
rays, turnings round,
risings.

The irises are burned peaces of a star,
white in your pupils the time
dreams: when passes it lights
the reeds: ossuary.

Game of the imagination,
the sun warms the still lake,
seven colors screaming in its beak,
bathing, swimming, dipping,
silent self oblivion.

Oh, the peacocks, the peacocks!
When it appears
the feathers are torn  away, the crest fallen, 
the wild water
becomes its nest.

luni, 16 decembrie 2013

Iovan KotevskiPISCUL NEGRU

Urcă.
Sub tine, mai mare cu mult decît umbra ei,
şi-a aşternut culcuş oroarea. O, dulce veşnicie!
Ea te-a urmat atît de-nspăimîntătoare
încît privind oamenii
ai izbucnit în lacrimi plîngînd răsadul suplu de sub picioare.
Urcă mereu şi suie pînă cînd
în palma-i aspră piatra
îţi va întinde propriile-i măruntaie.
Mai sus,
pînă cînd sufletul prin gura ta
îşi va lua zborul ca o rîndunică.
Aici se termină orice potop:
omul se măsoară cu piatra.

- Te voi da jos, şi tu pe mine:
eu am să te dobor cu rana care-şi întinde umbra peste tine,
şi tu cu rîsul care mă umbreşte.

Iată-mă, n-am nimic pe mine:
nici uşoare veşminte, nici cuvinte uşoare,
nu-şi pleacă nici o fată privirle asupră-mi.
Şi totuşi, iată, se prăvale, cad
aceste-ntunecate cariere,
aceste culmi semeţe.
Eu sunt aicea ca o umbră,
sunt ca un punct ce se oferă veşniciei,
eu sunt aicea, sus, şi greutatea
urcă de jos. De ce-o să mă agăţ?
Cerul asemenea unei flori albastre
mi-arată graniţele.
Ţi se aşează culmile pe suflet
ca un balsam pe-o rană,
dar eu, cu trupul meu, nu pot să zdruncin
aceste grele graniţi.
Spun veşniciei bun rămas,
şi-acelaşi lucru îl repet, în zori.
Nici trupul nu-mi era aici,
nici sufletul,
şi numai spaima m-ajuta
cu delicatele-i corăbii.
Fărîmă oamenii pietroaie
şi umbra lor, aba pe urmă,
îi va urma.
- Căraţi, prieteni,
seara, cu spinarea,
din Piscul negru
lespezile grele.

Ce oare ştiţi de noi?
C-aveam o zburătoare sălbatecă ce-o vreme
a glăsuit şi a tăcut? Sau ce?
Să fie oare temerea? Sau ritmul?
Sau poate-o greutate în noi şi peste noi
ca îndoiala care zace-n suflet.

Traducere de Virgil Teodorescu
LA CIMA NERA

Monta.
Al di sotto di te, piu grande che la sua ombra,
ha fatto il suo letto, l'orrore.O, dolce eternita!
Essa ti ha seguito cosi spaventevole
che guardando la gente laggiu
hai scoppiato in lacrime piangendo lo snello ramo ai piedi.
Monta sempre fino che
nella sua dura palma il sasso
ti stendera le sue viscere.
Piu in alto
fino che l'anima per la tua bocca
volera come una rondine.
Qui finisce ogni diluvio:
l'essere umano va misurandosi con la roccia.

Ti buttero giu, e tu butterai me:
io ti abattero con la ferita che stende la sua ombra sopra di te,
e tu con il riso che m'ombreggia.

Prendimi, ho niente su di me:
ne leggere vesti, ne parole leggere,
nessuna ragazza mi guarda.
Eppur, ecco, crollano, cadono
queste scure cave,
queste fiere cime.
Io sono qui come un'ombra,
sono come un punto che si offre all'eternita,
io sono qui, lassu, e il peso
sale da giu. Da che acchiapparmi?
Il cielo come un fiore blu
mi mostra i suoi confini.
Le cime si posano sull'anima
come un balsamo su una ferita,
ma io, col mio corpo, non posso scuotere
questi pesanti confini.
Dico arrivederci all'eternita,
e la stessa cosa ripeto all'alba.
Ne il mio corpo era qui,
ne la mia anima
e soltanto la paura mi aiutava
con le sue delicate navi.
Sbriciolano gli uomini le roccie
e la loro ombra, solo poi
l'inseguira.
- Portate, amici,
alla sera, sulle spalle,
dalla Cima nera
le pesanti lastre.

Che sapete di noi?
Che abbiamo un uccello selvaggio che un tempo
ha cantato ed e taciuto? Oppure che?
Che sia la paura? O il ritmo?
Oppure un peso dentro di noi e sopra di noi
come il dubbio che giace nell'anima.
THE BLACK PEAK

Climb up.
Under you, bigger than its shadow
lays its bed the horror. Oh, sweet eternity!
It has followed you so frightfully
so that looking to the people
you have burst into tears mourning the frail seed at your feet.
Climb up continuously till
in its rugged palm the stone
will hold to you its bowels.
Upper
till your soul through your mouth
will fly like a swallow.
Here finishes any flood:
the human being try its strength against the rock.

I shall knock you down and you will knock me down:
I shall ground you with the wound that spreads its shadow over you,
and you with the laughter that shadows me.

Get me, I have nothing on me:
neither light garments, nor light words,
no girl looks on me.
Yet, here, break down, fall
these dark stone pits,
these proud summits.
I am here like a shadow,
I am here like a point that offer itself to the eternity,
I am here, up, and the weight
rises from down. What can I catch myself of?
The sky like a blue flower
shows me its boundary.
The heights lies on my soul
like a balm on a wound,
but me, with my body,  cannot shake
these weighty confines.
I say farewell to eternity
and the same thing I repeat to the sunrise.
Neither my body was here,
nor my soul
and only the fear helped me
with its delicate ships.
Break the people to peaces the rock
and their shadow only then
will follow them.
- Carry, my friends
at night, on your shoulders,
from the Black Peak
the heavy flagstones.

What do you know about us?
That we have a wild bird that for a while
sang and then was silent? Or what?
Would be the fear? Or the rhythm?
Or a weight inside us and over us
like the doubt that lies in the soul. 

vineri, 13 decembrie 2013

Luis Eduardo AuteLITURGHIA DEZORDINII

De asemenea nasc monştrii:
forţa ce mînuieşte raţiunea
matematica oglinzii
doi cu doi fac patru
punctele de referinţă
dimineaţa
regulile ce execută jocul
şi crezul blestemat ce proscrie
nemăsurabilul:
eu
sfera
iubirea sau focul ce se împarte
muzica
liturghia dezordinii
- şi-ntre alte magii -
frumuseţea Întîmplării neprevăzute
ca de exemplu:
a muri.LA LITURGIA DEL DISORDINE

Lo stesso fanno nascere dei mostri:
la forza che maneggia la raggione
la matematica dello specchio
due e due e quattro
i punti di riferimento
il mattino
le regole che fanno il gioco
e la maledetta fede che bandisce
l'incommensurabile:
io
la sfera
l'amore e il fuoco che si offre,
la musica
la liturgia del disordine
- e tra altre magie -
la bellezza del Caso imprevisto
come per esempio:
la morte.THE LITURGY OF DISORDER

They also give birth to monsters :
the force that handles the reason
the mathematics of the mirror
two plus two is four
the reference points
the morning
the rules that make the game
and the cursed creed that outcasts
the immeasurable:
I
the sphere
the love  or the fire that offers itself
the music
the liturgy of  disorder
- and among other magics -
the beauty of the unexpected Chance
as for example:
the death.

vineri, 6 decembrie 2013

Hajnal Anna
ABU SIMBEL

Matematica divină
a socotit locul,
a socotit clipa, -
de acum nu mă vezi, nicicînd
n-ai să mă vezi, nu mă vei întîlni;
acesta e ceasul, ziua sorocită
cînd soarele-mi dă însorirea.

De vei trece alături de clipa mea
voi încremeni aici o sută de mii de ani - 
spate de piatră, genunche de piatră -
în ochii-mi tot viul va îngheţa.
De se va-ntoarce iar lumina la mine,
în adîncul peşterii mă va ajunge,
genunchii şi inima vor tresări,
zîmbetul vieţii răsări-va pe buzele mele:
tu unde vei fi? tu cine vei fi?

Traducere de Dan Constantinescu şi A. CovaciABU SIMBEL

La matematica divina
ha contato il posto,
ha contato il momento,-
da allora non mi vedi, mai
mi vedrai, m'incontrerai;
questa e l'ora, il giorno destinato
quando il sole mi regala la luce.

Se passerai oltre al mio attimo
restero di sasso cento milla anni -
nei miei occhi tutto cio che vive ghiaccera.
Se tornera nuovamente la luce da me,
nel fondo della grotta mi raggiungera,
i miei ginocchi ed il mio cuore sussulterano,
il sorriso della vita spuntera sulle mie labbra:
tu dove sarai? tu chi sarai?
ABU SIMBEL

The divine mathematics
has counted the place,
has counted the moment,-
since then you can't see me,never
you will see me, will meet me;
this is the hour, the destined day
when the sun give me the light.

If you will pass by my moment
I shall stand stone-still one hundred thousand years -
in my eyes all that is living will frozen.
If the light will come back to me again,
in the depth of the cave it will reach me,
my knees and my heart will start,
the smile of the life will rise on my lips: 
where you will be? who you will be?

miercuri, 4 decembrie 2013

Antonio GraciaPUTERE

Şuieră vîntul. Noaptea se lasă.
Ca un notar îmi scriu lucrurile pe care le posed:
marea şi stelele, orizontul înaripat
unde pasărea desenează forme invizibile,
muntele şi pădurea,
cărţile, miresmele, toamna,
muzica şi soarele,
cuvintele albastre ce transformă lumea
ploaia şi arabescul solitar,
multă melancolie şi un pic de speranţă,
oglinzi ce reflectă dorinţi arzătoare.
Noaptea se lasă sau se naşte în mine.

Notez unele lucruri ca argument magic
că singurătatea nu există.FORZA

Fischia il vento. La notte cade.
Come un notaio scrivo le cose che posiedo:
il mare e le stelle, l'orizzonte alato
dove l'uccello disegna forme invisibili,
la montagna e il bosco,
i libri, i profumi, l'autunno,
la musica e il sole,
le parole azzurre che cambiano il mondo,
la pioggia e l'arabesco solitario,
molta malinconia e un po' di speranza,
specchi che riflettono desideri ardenti.
La notte cade o nasce in me.

Noto parechie cose come argomento magico
che la solitudine non esiste.POWER

The wind is whistling. The night is falling.
Like a notary I write the things I own:
the sea and the stars, the winged horizon
where the bird is drawing invisible forms,
the mountain and the woods,
the books, the scents, the autumn,
the music and the sun,
the blue words that change the world,
the rain and the lonely arabesque
much melancholy and a little hope,
mirrors that reflect burning desires.
The night  falls or gets birth within me.

I note some things as a magic argument
that the loneliness does not exist.

luni, 2 decembrie 2013

Rabindranath TagoreMUNCIND DIN GREU, ZILE DE-A RÎNDUL, AM RIDICAT UN TEMPLU...

Muncind din greu, zile de-a rîndul, am ridicat un templu. N-avea uşi, nici ferestre, pereţii erau zidiţi din pietre masive.
Uitasem de toţi şi de toate, mă feream de lume, priveam numai în adînc extaz chipul pe care-l suisem pe-altar.
Înăuntru era mereu noapte, luminată doar de lămpi cu ulei parfumat.
Fumul de tămîie ce se înălţa fără contenire îmi învăluia inima în şerpuiri grele.
Fără odihnă sculptai în pereţi figuri fantastice, în linii încîlcite, tulburătoare : cai înaripaţi, flori cu chipuri de oameni, femei cu mădulare de dragoni.
Pe nicăieri nu putea pătrunde cîntecul păsărilor, foşnetul frunzelor ori zumzetul harnic al satului.
Singurul sunet ce răsuna sub cupola întunecată era al incantaţiilor pe care le murmuram.
Spiritul mi se ascuţi şi deveni liniştit ca o flacără subţire, iar simţurile mi se pierdeau în extaz.
Uitasem de scurgerea timpului, cînd trăznetul lovi templul şi o durere nemaicunoscută îmi străpunse inima.
Lampa arăta palidă şi ruşinată, dăltuirile din pereţi, asemeni unor vise înlănţuite, priveau buimace-n lumină, ca şi cînd ar fi vrut să se-ascundă de ele însele.
Am privit chipul de pe altar. Îl văzui zîmbind însufleţit de via atingere a divinităţii. Noaptea pe care o încătuşasem şi-a desfăcut aripile şi s-a risipit.

Traducere de Iv. MartinoviciLAVORANDO A STENTO, GIORNI PER GIORNI, HO SOLLEVATO UN TEMPIO...

Lavorando a stento, giorno per giorno, ho sollevato un tempio. Non aveva usci, ne finestre, i pareti erano murati di pietra massiccia.
Avevo dimenticato tutti,evitavo la gente,guardavo soltanto in profondo rapimento il volto che avevo alzato sull'altare.
Dentro era sempre notte, illuminato soltanto dalle lampade dall'olio profumato.
Il fumo d'inceso che si alyava incessatamente avvolgeva il mio cuore di pesanti meandri.
Senza tregua ho scolpito nei muri figure fantastiche, con linee aggrovigliate,inquietanti: cavalli alati, fiori dai volti umani, donne dalle membra di drago.
Per nessun posto non poteva pervadere il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie o il ronzio laborioso del paese.
Il solo suono che risuonava sotto la scura cupola era quello delle incantazioni che io mormoravo.
Il mio spirito s'affillava e diventava tranquillo come una fiamma sottile e i miei sensi si perdevano in estasi.
Avevo dimenticato lo scorrere del tempo, quando il fulmine colpi il tempio e un dolore mai provato trafisse il mio cuore.
La lampada sembrava pallida e vergognata, le sculture nei pareti, simili ai sogni incatenati, guardavano perplesse nella luce, come se volessero nascondersi da se stesse.
Ho guardato il volto dall'altare. L'ho visto sorridere animato dal vivo tocco della divnita.La notte che avevo incatenata stese le sue ali e si dissipo.
WORKING HARD, FOR DAYS, I RAISED A TEMPLE...

Working hard, for days, I raised a temple. It had no doors and no windows and its walls were built from massive stone.
I have forgotten all the things, I avoided the people, watched only in deep ecstasy the face on the altar.
Inside the temple was always night, lit only by lamps with scented oil.
The smoke of the incense ascending wrapped my heart in heavy curvature.
Tirelessly I carved into the walls fantastic figures in tangled , disturbing lines : winged horses, human-faced flowers, women with members of dragon.
Nowhere could penetrate the sing of the birds, the rustle of the leaves and the industrious hum of the village.
The only sound under the dark dome was the murmur of my incantations.
My spirit sharpened like a thin flame and I lost my senses in ecstasy.
I had forgotten the passing of the time, when the lightning hit the temple and an unknown pain thrusted my heart.
The lamp looked pale and ashamed, the sculptures in the walls like chained dreams looked confused in the light as if they wanted to hide from themselves.
I looked at the face on the altar. I saw it smiling animated by the touch of the divinity. The night I had chained opened her wings and wasted.

sâmbătă, 30 noiembrie 2013

Rumi***

Am spus: " O,tu, care mi-ai tulburat inima şi sufletul,
Nu mai am putere să rămîn pe cale."
El a spus într-un tîrziu :
" Tu eşti picătura oceanului meu.
Nu mai vorbi.
Acoperă-ţi sufletul ;
Ca o scoică vei fi umplut cu perle."***

Ho detto:"O,tu,che hai comosso il mio cuore e l'anima,
Non ho piu forza di rimaner nella via."
Esso ha detto piu tardi:
"Tu sei la goccia del mio oceano.
Non parlare piu.
Copri la tua anima;
Come una conca sarai empito di perle."***

I said : " O you, who have disturbed my heart and my soul,
I have no power to stay on your road. "
He said after a while :
" You're a drop of my ocean.
Stop talking.
Cover your soul ;
As an oyster you'll be filled with pearls."

joi, 28 noiembrie 2013

Cesar VallejoVARĂ

Plec,Vară.Şi-ale-amurgurilor tale
supuse mîini micuţe mă-ntristează.
Vii, devotat răstimp bătrîn; şi-acuma,
n-ai să-ntîlneşti în sufletu-mi pe nimeni.

Vii,Vară! Şi-ai să-mi umbli prin balcoane
cu-n lung rozariu de-ametist şi aur,
ca un episcop trist ce de departe
ar fi venit spre-a binecuvînta
inelul rupt al unor morţi logodnici.

Plec,Vară. Însă dincolo,-n septembre,
un trandafir am, şi ţi-l las în grijă;
cu-aghiasmă să-l stropeşti în fiecare
zi de păcat şi de sepulcru tragic.

Iar de-o clipi - de cît ai să-mi plîngi cripta -
în marmura-i un licăr de credinţă,
răspuns înalţă, Domnului te roagă
pentru de-a pururi să rămîie moartă.
E totul prea tîrziu:
n-ai să-ntîlneşti în sufletu-mi pe nimeni.

Nu plînge,Vară! Moare-n stratu-acela
un trandafir ce nesfîrşit renaşte...

Traducere de Romulus VulpescuESTATE

Vado via,Estate. E dei tuoi tramonti
i mansueti manini mi fanno rattristare.
Vieni, devota vecchia stagione; e adesso,
nella mia anima nessuno incontrerai.

Vieni,Estate! E camminerai sui miei balconi
con un lungo rosario d'ametista e oro,
come un triste prete che da lontano
per benedire avrebbe arrivato 
il rotto anello di morti fidanzati.

Vado via,Estate. Ma, la in septembre,
ho una rosa, te lo lascio in cura;
con acqua santa annaffiarlo
ogni giorno di pecato e di tragico sepulcro.

E se luciccase- per quanto piangerai sopra la mia  -
nel suo marmo un barlum di fede 
alza la tua preghiera a Dio
perche per sempre stia morta.
Fa troppo tardi:
nella mia anima nessuno incontrerai.

Non piangere,Estate! In quell'aiuola muore
una rosa che rinasce sempre...SUMMER

I leave away,Summer. And of your twilights
humble little hands make me sad.
You come, devoted old season; and now
you  find nobody in my soul.

You come,Summer! And you will walk in my balconies
with a long rosary of amethyst and gold,
like a sad priest who  from far
is coming for blessing
the broken ring of dead fiances.

I leave away,Summer. But there in september
I have a rose and I leave it to you for looking after
with holy water to sprinkle it 
every day of sin and gloomy grave.

And if it will twinkle- for how much you will mourn over my crypt -
in its marble a glimpse of faith
raise a prayer to God
to stay dead forever.
It's too late:
you will find nobody in my soul.

Do not mourn,Summer! In that balk is dying
a rose that always is reborn...


marți, 26 noiembrie 2013

Sohrab SepehriADRESA

"Unde este casa prietenului meu?"
a întrebat călăreţul în zori şi cerul s-a oprit.
Un trecător a luat ramura luminii de pe buzele lui
împărţind-o în întunecimea nisipurilor.
Arătînd cu degetul către un plop a spus:
"Chiar 'nainte de-a ajunge la copac
e o alee spre-o grădină mai verde decît somnul lui Dumnezeu
şi în ea iubirea-i la fel de albastră ca şi aripile păsării prieteniei.
Mergi către sfîrşitul aleii ce se opreşte în spatele adolescenţei.
Apoi întoarce-te către floarea singurătăţii,
doi paşi mici înaintea florii
stai în faşa fîntînii eternului mit al ţărînii
şi vei simţi o frică transparentă.
În curentul de sinceritate ce străbate aerul vei auzi un scîrţîit:
vei vedea un copil care a urcat într-un pin
să înhaţe pasărea din cuibul luminii.
Întreabă-l
unde este casa prietenului tău."

Traducere Marus ChelaruL'INDIRIZZO

" Dove e la casa del mio amico?"
domando il cavaliere all'alba e il cielo si e fermato.
Un passante ha preso il ramo della luce dalle sue labbra
spargendola nell'oscurita della sabbia.
Additando un pioppo disse:
"Proprio prima di arrivare all'albero
c'e un vicolo verso un giardino piu verde che il sonno di Dio
e în questo l'amore e tanto azzurro come le ali dell'uccello dell'amicizia.
Vai verso la fine del vicolo che s'arresta dietro l'adolescenza.
Poi torna verso il fiore della solitudine
due passi piccoli dinanzi al fiore
stai di fronto alla fontana dell'eterno mito della polvere
e proverai una paura trasparente.
Nel corrente della sincerita che pervade l'aria sentirai un scricchiolio:
vedrai un bambino che e salito su un pino 
per acchiapare l'uccello della luce.
Domandalo
dove e la casa del tuo amico."THE ADRESS

"Where is the house of my friend?"
asked the rider at dawn and the sky stopped.
A passer-by  took the branch of the light from his lips
Spreading it in the darkness of the sands.
Pointing to a poplar tree he saied:
" Even before coming at the tree
It is an alley toward a garden greener than the sleep of God
and in it the love is as blue as the wings of the bird of friendship.
Go to the end of the alley that stops behind the teen-age.
Then turn to the flower of the loneliness
two little steps before the flower
stand in front of the fountain of the eternal myth of the dust
and you will feel a transparent fear.
In the current of sincerity that pervades the air you will hear a creak:
you will see a child who has climbed a pine tree
to grab the bird of the light.
Ask him
where is the house of your friend."

duminică, 24 noiembrie 2013

Jorge Luis BorgesPOETUL ÎŞI DECLARĂ FAIMA

Cercul cerului îmi măsoară gloria,
Bibliotecile Orientului îşi dispută versurile mele,
Emirii mă caută pentru a mă acoperi cu aur,
Îngerii ştiu pe de rost ultimul meu poem.
Uneltele mele de lucru sînt umilinţa şi angoasa;
Ce n-aş da să mă fi născut mort!

Traducere de Andrei Ionescu
IL POETA DICHIARA LA SUA FAMA

Il cerchio del cielo misura la mia gloria,
Le biblioteche dell'Oriente disputano i miei versi,
Gli emiri mi cercano per coprirmi d'oro,
Gli angeli sanno a memoria il mio ultimo poema.
I miei strumenti di lavoro sono l'umilta e l'angoscia;
Che darei di esser nato morto!

THE POET DECLARES HIS FAME

The circle of heaven measures my glory,
The libraries of Orient contend for my lyrics,
The emirs look for me to cover me with gold,
The angels know my last poem by heart.
My working tools are the humility and the anguish;
How much I wish to have been born dead!

miercuri, 20 noiembrie 2013

Jules SupervielleÎN SPAŢIU ŞI ÎN TIMP

Suntem aici amîndoi în faţa mării
în fluxul salin al amintirilor.

De la pălăria ta aeriană şi pînă la tocurile ascuţite
eşti atît de uşoară şi-atît de sensibilă
de parcă atrase de lumina patriei tale păsările
ar urca pe curentul viselor tale;
Ah! ai vrea să arunci poduri de soare între ţări despărţite de oceane şi climate,
şi care se ignoră veşnic.
Serile de la Montevideo nu vor fi încununate
de celestele cîmpuri de trandafiri dn Pirinei,
munţii din Janeiro veşnic în flăcări şi niciodată mistuiţi
nu vor păli sub degetele gingaşe
ale zăpezii franceze,
şi nu vei putea auzi, fără decît în inima ta,
marea ovăzurilor argentiniene,
şi nici nu vei putea face o singură iubire din toate aceste iubiri care-şi împart sufletul tău,
şi-ale căror nenumărate fumuri nu se vor uni niciodată cu vălătucul unui singur fum.
Resemneze-se pleoapele tale iuţi, o deznădăjduită a Spaţiului?
Nu te-ntrista, tu al cărei chin nu urcă precum al meu, pînă la erele ce tremură dincolo de zări,
tu nu ştii ce înseamnă un val care-a murit acum trei mii de ani
şi renaşte în mine ca să piară din nou,
nici ciocîrlia imobilă de multe zeci de ani care devine
acum în mine o ciocîrlie nouă,
cu inima iute, iute,
grăbită să termine odată.
Nu  te-ntrista, tu, care vezi în noapte o prietenă minunîndu-se de surîsul tău
ascuţit de căderea zilei,
în noaptea înarmată cu puzderie de stele şi colcăind de veacuri,
şi care mă sileşte să-i măsor volenţa
răsturnînd capul pe spate
precum morţii, iubito,
precum morţii.

Traducere de Modest Morariu.NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

Siamo qui tutti e due dinanzi al mare
nel flusso salato dei ricordi.

Dal tuo cappello aereo fino ai tacchi affilati
sei cosi leggera e sensibile
come se attratti dalla luce del tuo paesegli uccelli
salissero contro il corrente dei tuoi sogni;
Ah! voresti gettare ponti di sole tra paesi separate da oceani e climati,
e che s'ignorano eternamente.
Le sere di Montevideo non sarano ma coronate
dai celesti campi di rose di Pirinei,
le montagne di Janeiro sempre in fiamme e mai scomparse
non impallidiscono sotto le gentili ditta della neve francese,
e non potrai sentire, se non nel tuo cuore,
la marea delle avene argentine,
e non potrai fare un solo amore da tutti questi amori che divdono la tua anima,
e di cui innumetrevoli fumi mai si unirano  in un solo fumo.
Che si rasegnano le tue rapide palpebre, o disperata dello Spazio?
Non rattristarti, tu di cui pena non sale come il mio fino alle ere che tremano oltre l'orizzonte,
tu non sai cosa vuol dire un'onda che e morta tre milla anni fa
ed rinasce in me per scomparire nuovamente,
ne l'allodola immobile da tanti anni che diventa
adesso in me una nuova allodola,
con il cuore rapido, rapido,
affrettandosi di finire.
Non rattristarti, tu, che vedi nella notte un'amica stupita dal tuo sorriso affilato dal cadere del giorno,,
nella notte armata di migliaa di stelle e brulicando di secoli,
e che mi obliga a misurare la sua violenza
voltando la testa indietro
come i morti, amore,
come i morti.IN TIME AND SPACE

We are both of us in front of the sea
in the salty flood of the memories.

From your airy hat to the stiletto heels
you are so light and sensitive
as attracted by the light of your country the birds
would rise against the stream of your dreams;
Ah! you want to throw sun bridges between countries separated by oceans  and climates,
and which are forever ignorant each of other.
The evenings of Montevideo will not be crowned
by the celestial fields of roses of Pirinei,
the mountains of Janeiro eternally in flames and never consumed
will not get pale under the gentle fingers of the French snow,
and you will be not able to hear, if not in your heart,
the tide of the Argentine oats,
and you will be not able to make a single love of these loves that divide your soul,
and whose countless smokes will never join in a single roll.
Will resign your quick eyelids, you hopeless of the Space?
Don't be sad , you of whose pan does not rise as mine till the eras that thrill beyond the horizon,
you don't know what means a wave that has dead three thousand years ago
and get birth again inside me in order to perish,
nor the motionless skylark from years which becomes
now with me a new skylark,
with the heart quick, quick,
hurrying to finish.
Don't be sad, you, who see in the night a friend amazed by your smile sharpened by the fall of the day,
in the night armed with millions of stars and swarming with centuries,
and that compel me to measure its violence
turning my head back
like the dead, my love,
like the dead.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...