vineri, 31 mai 2013

Robert DesnosMÎINE

Bătrîn de o sută de mii de ani, tot voi mai avea puterea
Să te aştept. O, mîinele presimţit de nădejde.
Timpul, moşneag suferind de multiple entorse.

Poţi geme: nouă e dimineaşa, nouă e seara.

Dar de prea multe luni trăim în ajun,
Veghem, păzim lumina şi focul.
Vorbim în şoaptă şi ascuţim auzul
La cel mai mărunt zgomot repede stins şi pierdut ca la joc

Or, din adîncul nopţii, încă mai suntem martorii
Splendorii zilei şi ale tturor darurilor ei.
Dacă nu dormim e pentru a pîndi aurora
Care va dovedi că, în sfîrşit, trăim în prezent.

Traducere de Mihai RădulescuDOMANI

Vecchio di cento milla anni, avro il potere
Di aspettarti. O, il domani presentito dalla speranza.
Il tempo, vecchio sooffrendo di multiple distorsioni.

Puoi gemere: nuovo e il matino, nuova e la sera.

Ma da tanti mesi viviamo alla vigilia,
Vegliamo, guardiamo la luce e il fuoco.
Parliamo sottovoce e drizziamo gli orecchi
Al piu picolo rumore presto spento e perso.

O, dal profondo della notte siamo ancora testimoni
Al splendore del giorno e ai suoi regali.
Se non dormiamo e per accogliere l'aurora
Che provera che, finalmente, viviamo in presente.TOMORROW

One hundred thousans years old, I shall still have the power
To wait for you. Oh, the tomorrow sensed by the hope.
The time, an old man suffering multiple twists.

You can sigh: new is the morning, new is the evening.

But, for many months we live on the eve,
We watch and guard the light and the fire.
We whisper and prick up our ears
At the littlest noise quickly fainted and lost.

Or, from the depth of the night, we are still the witnesses
Of the splendour of the day and of every gift of it.
If we do not sleep it is for catching the daybreak
That will prove that, finally, we live in present.

joi, 30 mai 2013

Luis de CamoesE-O UMBRĂ DRAGOSTEA

E-o umbră dragostea şi piere,
Iar inima în pumni îmi plînge.
O melodie de durere,
Adusă ploii se răsfrînge.
E-o umbră dragostea şi piere.
Destinul meu, călău, o frînge.
În frămîntări fără vedere
Asupră-i sufletul îmi plînge.
O melodie de durere,
Adusă ploii se răsfrînge.
De ce? De ce? - strig în tăcere,
Fiinţa mea întreagă plînge.
Destinul meu, călău, o frînge.
Ce-o fi? Şi ploaia ce mă cerne,
Mi-i sufletul în sfîşiere
De melodia ce-o răsfrînge.
E-o umbră dragostea şi piere,
Iar inima în pumni îmi plînge.


E UN'OMBRA L'AMORE

E un'ombra l'amore e se ne va,
E il cuor sta piangendo nei miei pugni.
Esso riflette una melodia di dolore,
Portata dalla pioggia.
E un'ombra l'amore e se ne va,
Il mio destino, boia, lo fa spezzar.
Con ciechi tormenti sopra di esso
Il mio animo sta piangendo.
Esso riflette una melodia di dolore
Portata dalla pioggia.
Perche? Perche?- grido in silenzio,
Il mio essere intero sta piangendo.
Il mio destino, boia, lo fa spezzar.
Che sia? E la pioggia che mi bagna,
Il mio animo e strappato
Da questa melodia che lui riflette.
E un'ombra l'amore e se ne va,
E il cuor sta piangendo nei miei pugni.LOVE IS A SHADOW

Love is a shadow and it fades,
And my heart is weeping in my fists.
It reflects a melody of sorrow 
Carried by the rain.
Love is a shadow and it fades,
My destiny, a hangman, breaks it.
With blind torments
My soul is weeping over it.
It reflects a melody of sorrow
Carried by the rain.
Why? Why? - I call in silence,
My entire being is weeping.
My destiny, a hangman, breaks it.
What is that? And the rain drizzles over me,
My soul is torn to pieces
By the reflected melody.
Love is a shadow and it fades,
And my heart is weeping in my fists.

miercuri, 29 mai 2013

Vasko PopaMOŞTENIREA CITITORULUI ÎN STELE

Au rămas după el cuvintele lui
Mai frumoase decît lumea
Nimeni nu are curajul să pună ochii pe ele

Ele aşteaptă la cotiturile timpului
Mai mari decît oamenii
Cine să le poată rosti

Ele zac pe pămîntul mut
Mai grele decît oasele vieţii
Moartea nu a reuşit
Să şi le ia drept zestre

Nimeni nu le poate ridica
Stelele căzătoare îşi ascund capul
În umbra cuvintelor lui.


L'EREDITA DELL'INDOVINO

Sono rimaste dopo di lui le sue parole
Piu belle che il mondo
Nessuno osa di leggerli

Esse aspettano alle svolte del tempo
Piu grandi che la gente
Chi possa pronunciarli

Esse giaciono sulla terra silenziosa
Piu pesanti delle ossa della vita
La morte non e riuscita
Farli la sua dote

Nessuno puo alzarli
Le stelle cadenti ascondono la loro testa
Nell'ombra delle sue parole.THE HERITAGE OF THE STAR GAZER

They have remained after him his words
More beautiful than the world
Nobody dare to read them

They wait at the turns of the time
Greater than the people
Who can utter them

They lie down on the silent ground
Heaviest than the bones of the life
The death has not succeded
To take them as a dowry

Nobody can raise them
The shooting stars hide their heads
In the shadow of his words.

marți, 28 mai 2013

Giuseppe UngarettiSENTIMENTUL TIMPULUI

Şi prin exacta lumină,
Căzînd numai o umbră violetă
Peste piscul cel mai puţin înalt,
În depărtarea deschisă măsurii,
Fiece palpitare de-a mea, cum e obiceiul inimii,
Acum o ascult,
Grăbeşte timpule, să-mi pui pe buze
Buzele tale ultime.


THE FEELING OF THE TIME

And through the precise light,
Falling only a violet shadow
Over the less high peack,
In the horizon opened to be measured,
Every throbing of mine, as the custom of the heart is,
I am listening now,
Hurry up, time, to put on my lips
Your last lips.

duminică, 26 mai 2013

Sergio MaciasPOEZIA ESTE...

Poezia este vocea iubirii,
a oaselor, a sîngelui.
Cîntecul timpului ce curge
în rîul magic al memoriei.
Cu primăveri ce acoperă
durerile inimii.
Suntem nimic fără tandreţea,
fără cuvîntul ce ţese viaţa:
pasiune, singurătate, moarte şi blîndeţe.

Traducere de Mihai MarinLA POESIA E...

La poesia e la voce dell'amore,
delle ossa, del sangue.
Il canto del tempo che scorre
nel fiume magico della memoria.
Con primavere che coprono
i dolori del cuore.
Siamo nulla senza la tenerezza,
senza la parola che tesse la vita:
passione, solitudine, morte e bonta.POETRY IS...

Poetry is the voice of the love,
of the bones, of the blood.
The song of the time that runs
in the magic river of the memory.
With springs that cover
the pains of the heart.
We are nothing without the tenderness,
without the word that weaves the life:
passion, loneliness, death and kindness.

sâmbătă, 25 mai 2013

Adam Puslojic


                AMIAZĂ-N LUMINIŞUL NOPŢII

În zori, ziua
visează că se face ziuă.

În noaptea întreagă
numai licurici
toată noaptea.

Dacă am existat cîndva
voi muri
aici.

Răsărire de noapte.

Traducere de Nichita StănescuPOMERIGGIO NELLA RADURA DELLA NOTTE

All'alba, il giorno 
sogna di farsi alba.

L'intera notte
soltanti delle lucciole
tutta la notte.

Se mai sono esistito
moriro
qui.

Spuntar di notte.NOON IN THE CLEARING OF THE NIGHT

At dawn, the day
dreams that it's dawn.

The whole night
only fireflies
all night.

If I lived once
I shall die
here.

Rising of night.

vineri, 24 mai 2013

Împăratul Meiji
CÎND VEZI CĂ PLOAIA


Cînd vezi că ploaia

E în stare să roadă
Pragul de piatră,
Cum să nu-ţi duci la capăt
Datoria cea mai grea ?

Traducere de Ion Acsan


QUANDO VEDI CHE LA PIOGGIA

Quando vedi che la pioggia
E capace di erodere
La soglia di pietra,
Come non portare alla fine
Il dovere piu difficile?WHEN YOU SEE THAT RAIN


When you see that rain

Is able to crush
The stone threshold too,
How not carry on
The most difficult duty ?

joi, 23 mai 2013

Rafael Alberti
AM UMBLAT O NOAPTE ÎNTREAGĂ CU OCHII ÎNCHIŞI

Murea Calea Laptelui de dorul de a dormi măcar un ceas pe spicele de grîu,
un ceas măcar, ca să uite atîta amar de drum străbătut,
atîta ecou din urmă a unor suflete anonime de eroi redobîndite de văzduh.
Ştiu bine cum să scap cu ochii închişi de aceste turnuri care au să întrebe zorile de obîrşia leagănului meu.
Acesta sunt,
cel ce urmează drumul aerian al sîngelui său fără să aibă nevoie să-şi deschidă ochii.
Se nasc păsări care sunt în primejdie să se ciocnească de aştrii cei mai apropiaţi.

Picioarele mele au dovedit că, dacă există pietre în cer, ele sunt aproape inofensive
acolo unde mîinile aleg ca loc de odihnă penumbra ghitarelor
iar pletele îşi amintesc mereu de bocetul sălciilor la moartea rîurilor.
Mîine mă veţi auzi afirmînd că se mai află înălţimi
unde urechile prind încă foşnetul unei frunze moarte acum zece mii de veacuri
şi acel nume tainic ce pluteşte în coborîrea glasurilor dispărute.
Acum nu mai am cîtuşi de puţin nevoie să verific rotunjimea pămîntului.

Traducere de Geo Dumitrescu


HO CAMMINATO TUTTA LA NOTTE A OCCHI CHIUSI

Moriva la Via Lattea per il desiderio di dormir soltanto un'ora sulle spighe di grano,
soltanto un'ora per dimenticare tanto lungo cammino,
tanto ultimo eco di anonime anime d'eroi guadagnate dall'aria.
So bene come sfuggire queste torri che chederano all'alba dell'origine della mia culla.
Questo sono,
quel che segue l'aerea strada del suo sangue senza dover aprire i suoi occhi.
Nascono uccelli che sono in pericolo di collidere contro gli astri piu vicini.

I miei piedi hanno provato, che se ci fossero sassi nel cielo, essi sono quasi inofensivi
la dove le mani scelgono come luogo di riposo la penombra delle chitarre
ed i capelli si ricordano sempre del lamento delle salici alla morte dei fiumi.
Domani mi sentirete affermando che ci sono ancora delle cime
dove gli orecchi prendono ancora il rumore di una foglia morta dieci milla secoli fa
e quel nome segreto che vola nel scendere delle voci sparite.
Adesso non ho nessun bisogno di verificare la rotondita della terra.I WALKED ALL THE NIGHT WITH MY EYES CLOSED

The Milky Way was dying for longing to sleep even for an hour on the ears of the wheat,
even for an hour, to forget the long way done, the last echo of the souls of anonymous heroes regained by the air.
I know well how to escape this towers that will ask the dawn of the origin of my cradle.
It is me,
he who follows the aerian path of my blood without needing to open my eyes.
Birds are born which are in danger to strike against the closest stars.

My feet have proved that, if stones are in the sky, they are almost harmless
there where the hands chose as a resting place the half-light of the guitars
and the hair remember always of the weeping of the willows at the death of the rivers.
Tomorrow you'll hear me saying that there still are heights in the world where the ears can catch the rustle of a leaf dead ten centuries ago and the secret name that is floating in the descent of the fading voices.
Now I have not the least need to check the roundness of the Earth.

miercuri, 22 mai 2013

Rainer Maria Rilke
TOTUL VA FI IAR PUTERNIC ŞI MARE

Totul va fi iar puternic şi mare,
şes neted, ape-adînc unduitoare,
uriaşi copacii, zidurile scunde ;
şi-n văi, la chipuri felurit şi tare,
neam de plugari şi de ciobani, oriunde.

Nu temple care-l strîng pe Domnu-n fiare,
ca pe-un fugar, şi-l plîng în gura mare,
ca pe-o jivină prinsă şi rănită, -
ci case ce-l primesc pe cel ce bate,
şi-un simţămînt de-ofrande nesecate,
în noi şi-n orice fapte săvîrşită.

Nu dor de-o viaţă dincolo şi peste -
doar gînd să n-aduci morţii profanare,
şi, slujitor mereu celor terestre,
să nu mai fii străin mîinilor sale.


Traducere Maria Banuş

TUTTO SARA ANCORA FORTE E GRANDE

Tutto sara ancora forte e grande
pianure liscie, acque ondeggianti,
enormi alberi, bassi muri;
e nelle valli, diverso e potente
prole di aratori e pastori ovunque.

Non tempi che tengono Il Signiore ai ferri,
come se fosse un fuggiasco e lo piangon ad alta voce
come se fosse una bestia ferita -
ma case che accolgono quel che bussa,
e un sentimento di inesauribile sacrificio
dentro di noi e in ogni nostro atto.

Non desiderio d'un altra vita oltre -
solo il pensiero di non profanar la morte,
e sempre servi alle terrestre cose,
non esser stranieri delle Sue mani.

EVERYTHING WILL BE GREAT AND POWERFUL AGAIN

Everything will be great and powerful again,
smooth planes, waving waters,
huge trees, low walls ;
and in the valleys, various and strong,
a people of ploughmen and shepherds everywhere.

Not temples that put Lord in irons
as a fugitive, and complain him loudly
as He would be a trapped and wounded beast ;
but houses that receive those who knock
and an inexhaustible sense of grace
in us and in any act commetted.

Not a longing for a life beyond -
just a thought of not profaning death,
and, always servants of the earth,
may not be alien to His hands.

marți, 21 mai 2013

Rabindranath TagoreÎNTR-O DIMINEAŢĂ, ÎNTR-O GRĂDINĂ...

Într-o dimineaţă, într-o grădină, o copilă oarbă îmi oferi o ghirlandă de flori pe-o foaie de lotus.
Am pus-o în jurul gîtului şi lacrimi îmi năvăliră în ochi.
Am îmbrăţişat copila şi i-am spus :
" Tu eşti oarbă asemeni florilor.
Tu însuţi nu ştii cît de frumos ţi-e darul ! "

Traducere de Iv. MartinoviciUN MATTINO, IN UN GIARDINO...

Un mattino, in un giardino, una fanciulla cieca mi ha offerto una ghirlanda di fiori su una foglia di loto.
L'ho messa intorno al mio collo e lacrime assalirono i miei occhi.
Ho abbracciato la bambina e le ho detto:
" Tu sei cieca come i fiori.
Tu stessa non sai quanto bello e il tuo regalo!"ONE MORNING, IN A GARDEN...

One morning, in a garden, a blind girl offered me a garland of flowers on a leaf of lotus.
I put it around my neck and tears rushed in my eyes.
I hugged the girl and I told her :
" You are blind like the flowers.
You yourself do not know how beautiful is your gift ! "

luni, 20 mai 2013

Rumi
SĂ MORI FIIND ÎN VIAŢĂ...


Să mori fiind în viaţă

Înseamnă să devii cu adevărat viu.
Vîntul se opreşte
Şi intră.
Toţi trandafirii, deodată,
Înfloresc în inima ta.

Traducere de Simona TrandafirMORIRE ESSENDO VIVO

Morire essendo vivo
Vuol dire diventare vivo davvero.
Il vento si ferma
Ed entra.
Tutte le rose all'improviso
Fioriscono nel tuo cuore.TO DIE BEING ALIVE


To die being alive

Means to become truly alive.
The wind stops
And gets in.
All the roses, at the same time,
Bloom in your heart.

duminică, 19 mai 2013

Juan Jose Vargas CamejoGENEZA

Înainte totul era întunecat şi obscur.
Singurătatea făcea victime în stînga şi-n dreapta.
Atunci, Dumnezeu a zis: "Să se facă Iubire!"
Şi din acel moment am început să te iubesc.
Dar mai tîrziu Iubirea a zis: "Să se facă Uitarea!"
Şi acum totul e ca Înainte.GENESI

Prima tutto era nuvoloso e scuro.
La soliudine faceva delle vittime alla sinistra e alla destra.
Allora, Iddio ha detto: " Che sia Amore!"
E da quel momento ho cominciato amarti.
Ma piu tardi l'Amore ha detto:" Che sia l'Oblio!"
E adesso tutto e come prima.GENESIS

Before everything was dark and obscure.
The loneliness made victims at the left and at the right.
Then, God saied: " Let be Love!"
And since then I began to love you.
But later Love saied: " Let be Oblivion!"
And now everything is as before.

sâmbătă, 18 mai 2013

Zbigniew HerbertINSCRIPŢIE

Te uiţi la mîinile mele
sunt slabe - zici - precum florile

te uiţi la gura mea
prea mică pentru a spune: lume

- mai bine să ne legănăm pe tulpina clipei
să bem vînt
şi să ne uităm cum ne spun ochii
mirosul ofilirii e cel mai minunat
iar forma ruinelor linişteşte

în mine există o flacără care gîndeşte
şi vînt pentru incendii şi pînze

nerăbdătoare-mi sunt mîinile
pot modela din aer
capul prietenului

repet un vers pe care aş vrea
să-l traduc în sanscrită
pe piramidă

cînd vor seca izvoarele stelelor
noi vom lumina prin noapte

vom mişca atmosfera
cînd va împietri vîntul.

Traducere de Valeriu ButulescuISCRIZIONE

Guardi le mie mani
sono deboli - dici - come i fiori

guardi la mia bocca
troppo piccola per dire: mondo

- meglio dondolare sul gambo del momento
berre vento
guardare come ci dicono gli occhi
il profumo dell'appassire e il piu meraviglioso
e la forma delle ruine ci calma

dentro di me c'e una fiamma che pensa
e vento per incendi e vele

impazienti sono le mie mani
possono modelare dall'aria
la testa dell'amico

ripeto un verso che vorrei
tradurrlo in sanscrito
sulla piramide

quando esaurirano i sorgenti delle stelle
noi splenderemo nella notte

muoveremo l'atmosfera
quando il vento diventera di pietra.INSCRIPTION

You look at my hands
they are weak - you say - like the flowers

you look at my mouth
too small to say: world

- better swing on the steam of the moment
drink wind
look as our eyes tell
the fragrance of the fading is the most wonderful
and the shape of the ruins calm us

within me is a thinking flame
and wind for fires and sails

my hands are impacient
they can mould of air
my friend's head

I repeat a line which I wish
translate in Sanskrit
on the pyramide

when the springs of the stars will dry up
we shall light in the night

we shall move the atmosphere
when the wind will turn into stone.

vineri, 17 mai 2013

Yvan GollAL ŞAPTELEA TRANDAFIR

Primul trandafir e granit
Al doilea trandafir e vin roşu
Al treilea trandafir e pană de ciocîrlie
Al patrulea trandafir e rugină
Al cincilea trandafir e nostalgie
Al şaselea trandafir e zinc
Dar al şaptelea
Preasuavul
Credinciosul
Nocturnul
Geamănul
Abia după moarte
Va creşte din sicriul tău.
LA SETTIMA ROSA

La prima rosa e granito
La seconda rosa e vino rosso
La terza rosa e piuma d'allodola
La quarta rosa e ruggine
La quinta rosa e nostalgia
La sesta rosa e zinco
Ma la settima
La soave
La fedele
La notturna
La gemella
Solo dopo la morte
Crescera dalla tua bara.THE SEVENTH ROSE

The first rose is granite
The second rose is red wine
The third rose is  skylark feather
The fourth rose is rust
The fifth rose is nostalgia
The sixth rose is zinc
But the seventh
The suave
The faithful
The nocturne
The twin
Only after death
Will grow from your coffin.

joi, 16 mai 2013

Wislawa SzymborskaTREI DINTRE CELE MAI CIUDATE CUVINTE

Cînd pronunţ cuvîntul Viitor
prima silabă se îndepărtează deja în trecut.

Cînd pronunţ cuvîntul Linişte
o distrug.

Cînd pronunţ cuvîntul Nimic
creez ceva ce nu încape în nici o nefiinţă.


Traducere de Valeriu ButulescuTRE DELLE PIU STRANE PAROLE

Quando sto pronunciando la parola Futuro
la prima sillaba s'allontana gia nel passato.

Quando sto pronunciando la parola Silenzio
la sto distruggendo.

Quando sto pronunciando la parolla Nulla
sto creando qualcosa che non c'entra nella nullita.THREE OF THE STRANGEST WORDS

When I am uttering the word Future
the first syllable just moves away in the past. 

When I am uttering the word Silence
I am destroying it.

When I am uttering the world Nothingness
I am creating something that does not find room into the nothingness.

miercuri, 15 mai 2013

Paul EluardSĂ TE IUBESC

Nu vreau decît să te iubesc
O furtună umple valea
Un peşte rîul

Te-am făcut pe măsura singurătăţii mele
Lumea întreagă să ne ascundem
Zile şi nopţi să ne înţelegem

Să nu-ţi mai citesc în ochi
Decît ceea ce gîndesc despre tine
Şi o lume care să-ţi semene

Şi zile şi nopţi rînduite de pleoapele tale.


AMARTI

Non voglio che amarti
Una tempesta empie la valle
Un pesce il fiume

Ti ho fatta a misura della mia solitudine
L'intero mondo per nasconderci
Giorni e notti per intenderci

Che legga nei tuoi occhi
Soltanto quello che penso di te
E un mondo che ti rassomigli

E giorni e notti sistemati dalle tue palpebre.TO LOVE YOU

I want only to love you
A storm fills the valley
A fish the river

I have made you at the extent of my loneliness
The entire world to hide ourselves
Days and nights for understand each other

May I read into your eyes
Only what I think of you
And a world resembling you

And days and nights arranged by your eyelids.

marți, 14 mai 2013

Paul CelanPSALM

Nimeni nu plămădeşte iarăşi din lut,
nimeni nu ne descîntă nisipul.
Nimeni.
Slăvit fii, Nimeni.
De dragul tău visăm înflorirea spre tine.
Nimic
eram, suntem, vom fi, 
înflorind vom rămîne
trandafirii nimănui.
Cu sufletul în lumină,
cu urma pustie a nisipului în cer,
cu coroana, înroşită
de aprinsul cuvînt ce-l cîntăm
deasupra, o, deasupra
spinului.SALMO

Nessuno impasta ancora il loto,
nessuno  ammalia la nostra sabbia.
Nessuno.
Gloria a te, Nessuno.
Per il tuo amore sognamo di fiorire verso di te.
Nulla
eravamo, siamo, saremmo,
fiorendo resteremo
le rose di nessuno.
Con l'anima nella luce,
con la traccia vuota della sabbia nel ciel,
con la corona, rovente
dall'ardente parola che cantiamo
sopra, o, sopra
la spina.PSALM

Nobody moulds the loam again,
nobody charm away our sand.
Nobody.
Glory to you, Nobody.
For your sake we dream to flower towards you.
Nothing
we were, we are,we shall be,
flowering we stay
nobody's roses.
With our soul in the light,
with our empty trace of the sand in heaven,
with our crown reddened
by the burning word which we sing
above, oh, above
the thorn.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...