vineri, 30 septembrie 2011

Rabindranath Tagore


CA SĂ NU TE CUNOSC PREA UŞOR, TE JOCI CU MINE...

Ca să nu te cunosc prea uşor, te joci cu mine.
Îmi iei ochii cu fulgerările rîsului tău, ca să nu-ţi văd lacrimile.
Îţi cunosc, îţi cunosc viclenia.
Nu spui niciodată cuvîntul ce-ţi stă pe suflet.

Ca să nu aflu cît de mult preţuieşti, te-ascunzi de mine pe mii de cărări.
Ca să nu te socotesc una dintre cele multe, stai departe.
Îţi cunosc, îţi cunosc viclenia.
Nu mergi niciodată pe drumul pe care-ai dori.

Vrei mai mult de la mine decît celelalte, de-aceea taci.
Cu prefăcută nepăsare-ndepărtezi darurile mele.
Îţi cunosc, îţi cunosc viclenia.
Nu primeşti niciodată ceea ce ai voi să primeşti.


NOT TO KNOW YOU TOO EASILY, YOU ARE PLAYNG WITH YOU...

Not to know  you too easily, you are playing with me.
You take my eyes with the lightnings of your laughter, not to see your tears.
I know, I know your cunning.
You never say the word you have in mind.

Not to know how much you worth, you hide from me on thousand path.
Not to count you among the many, you stay away.
I know, I know your cunning.
You never walk on the way you want.

You want more from me than others, that's why you are silent.
With pretended indifference you refuse my presents.
I know, I know your cunning.
You never get what you want to get.

joi, 29 septembrie 2011

Giuseppe Ungaretti


POEZIA

Zile şi nopţi
răsună
în nervi-mi 
de harpă
trăiesc această bucurie
bolnavă de univers
şi îndur
faptul de a nu şti
s-o aprind
în cuvintele
mele.


POETRY

Days and nights
are resounding
in my nerves
of a harp
I'm living this joy
sick of universe
and endure
the fact of not knowing
to light it up
in the words
of my own.

miercuri, 28 septembrie 2011

Jean Dypreau


TEXTUAR

Cuvînt dezbrăcat, un nou sens te aşteaptă.
Avea harul limbii numai în ţara viperelor.
Cei care mă scormonesc nu mă vor găsi niciodată.
Credinţa mea e utilitară ; nu face decît să ridice munţii.

Mi-era atît de dată încît a trebuit s-o reiau.
Tu îmi împleteşti fidelitatea.
Regulile echilibrului fac acul de balanţă.
Vrea să aibă primul cuvînt.

Din întîlnirea a două nimicuri
se poate naşte adevărul în artă.
Să trăieşti din pana ta
dar ca pasărea.

Cerul nu se teme de marea pe care o are de băut.

Unele păsări ar fi vrut să aibă înotătoare
pentru a fraterniza cu peştii zburători.

Te dezbrac cu propria-ţi imaginaţie.

Dialoga cu moartea avînd ca martor viaţa.TEXTUAR

Stripped word, a new meaning is waiting for you.
He has the grace of language only in the land of vipers.
Those who dig for me never will find me.
My faith is utilitarian ; it makes mountains raise.

It was so given to me that I had to resume it.
You are intertwining my faithfulness.
The rules of equilibrium make the needle of balance.
He wants to have the first word.

From the meeting of two nothings
can be born the truth in art.
Live by your feather
but as a bird.

The sky isn't afraid of the sea that is drinking.

Some birds would liked to have fins
to fraternize with the flying fishes.

I get you naked with your own imagination.

He was talking with death having life as a witness.


marți, 27 septembrie 2011

Blaise Cendrars


INSULE

Insule
Insule
Insule de unde nu se va lua niciodată pămînt
Insule unde nu se va coborî niciodată
Insule acoperite de vegetaţie
Insule pitite ca jaguarii
Insule mute
Insule neclintite
Insule de neuitat şi fără nume
Îmi arunc încălţările peste bord căci aş vrea atît de mult să ajung la voi insule


ISLANDS

Islands
Islands
Islands from which we'll never take any earth
Islands where we'll never get down
Islands covered by vegetation
Islands hidden like jaguars
Silent islands
Steadfast islands
Nameless and unforgeattable islands
I'm throwing my shoes overboard because I want to get to you so much islands

luni, 26 septembrie 2011

Krzystof Karwat


PREA BINE ŞTIM

prea bine ştim
că totul a fost

la drept vorbind
nu se mai poate întîmpla nimic

grecii antici
cunoşteau deja acest adevăr

lumea se repetă de-a-ndoaselea
la curse timpul învinge spaţiul

cei morţi de mult ridică ruine
de temple necunoscute încă

şi numai moartea ne naşte 
mereu alţii
mereu.


vineri, 2 septembrie 2011

Uffe Harder


CEEA CE FAC

Aici ce fac
nu ştiu
nu ştiu de ce siluesc
aceste clipe
şi rămîn nemişcat.
Altă dată le ţineam minte
o vreme.
Mult sau puţin, nu ştiu.
A şti înseamnă poate
a inventa nume
a le însemna pe blînda hîrtie
spre a-ţi aduce aminte.
Uită-le apoi, uită-le
pentru un timp
ori pentru totdeauna.


WHAT I DO HERE

What I do here
I don't know
I don't know why I'm raping
these moments
and I stay still.
Once I remembered them
for a while.
More or less, I don't know.
Knowing means perhaps
to invent names
to write them on the gentle paper
for remembering them.
Then forget them, forget them
for a while
or forever.

joi, 1 septembrie 2011

Carlos Murciano


MARMURA A CĂREI SUPRAFAŢĂ
- litere, date - o gravează,
ştie
- de ce nu mă opresc niciodată de-a mai privi
spre înăuntru ? -
ce este un om :
iarbă
şi uitare.


THE MARBLE ON WHOSE SURFACE
- letters, data - are engraved,
knows
- why I never stop to look
inside ? - 
what a man is :
grass
and oblivion.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...