miercuri, 31 august 2011

Aleksander Nawrotcki


SCHIŢĂ DE DRAGOSTE

Dragoste - pasăre albă pe cer singuratic,
apa doreşte să o prindă în braţe rotunde.
Dragoste - bărbatul înconjurat de cuvinte marginale
aprofundează unul...Neînchiderea mării !
E timpul dragostei. În lectici de aur
o poartă prin noroi spre ultima stea.

Cînd în urma ei se cicatrizează aerul,
are ochii curaţi, ca o modă veche.


A SKETCH OF LOVE

Love - white bird in a lonely sky,
the water wants to catch you with round arms.
Love - the man surrounded by marginal words
is deepening one...The boundlessness of the sea !
It's time of love. In golden litters
he is carrying it through the mud to the last star.

When behind it the air is scaring,
he has clean eyes, like an old fashion.

marți, 30 august 2011

Kabir


FLAUTUL INFINITULUI CÎNTĂ NEÎNCETAT

Flautul Infinitului cîntă neîncetat, iar sunetul lui e iubire :
Cînd iubirea renunţă la toate limitele, atinge adevărul.
Ce departe se răspîndeşte parfumul ! Nu are capăt şi nimic nu-i stă împotrivă.
Forma acestei cîntări străluceşte ca un milion de sori : incomparabil sună ţitera, ţitera pe care răsună notele adevărului.


THE FLUTE OF THE INFINITE INCESSANTLY IS SINGING

The flute of the Infinite incessantly is singing, and its sound is love :
When love renounces all the limits, it reaches the truth.
How far its fragrance is spreading ! It has no end and nothing is against it.
The shape of this song is shining like a million suns : incomparably is sounding the zither, the zither on which the notes of the truth are sounding.

joi, 25 august 2011

Rabindranath Tagore


IUBITO, CÎNDVA, DEMULT, POETUL TĂU ŢI-A IZVODIT UN SUBLIM POEM

Iubito, cîndva, demult, poetul tău ţia izvodit un sublim poem, dar numai în gînd.
Însă, vai, n-am luat seama şi, întîlnind sunătoarele inele ale gleznelor tale, n-a mai rămas acelaşi.
Sfărîmatu-s-a în cîntece mărunte şi ţi s-a risipit la picioare.
Toată încărcătura vasului meu de poveşti din bătrîne războaie a fost învălmîşită de valurile şăgalnice şi, topindu-se-n lacrimi, sa scufundat.
Trebuie să-mi întorci această pierdere în cîştig, iubita mea.
Dacă năzuinţele mele la nemuritoarea glorie postumă sunt spulberate, fă-mă nemuritor cîtă vreme mai trăiesc.
Şi n-am să jelesc ce-am pierdut, nici n-am să-ţi aduc vreo vină.


MY LOVE, ONCE AGO, YOUR POET COMPOSED YOU A SUBLIME POEM

My love, once ago, your poet composed you a sublime poem, but only in his thought.
But, alas, I didn't take into account and, meeting the clanking rings of your ankles, it never remained the same.
It broke in small songs and scattered at your feet.
All the load of my ship of old war stories was thrown into confusion by the playful waves and, melting in tears, sank.
If my aspirations to the immortal posthumous glory are dashed, make me immortal as long as I live.
And I will not mourn for what I have lost, either I will bring you any fault.

miercuri, 24 august 2011

Alain Bosquet


ACEASTĂ MARMURĂ

Această marmură unde doarme o mîngîiere.
Această fereastră care cheamă la ea muntele, 
plaja şi luna sfioasă.
Cormoranul acesta care se uită la stîncă.
Fructul de colo pe care un umăr îl încălzeşte.
Dincolo, ca un suflu venit
din vreo stea clandestină.
Veniţi să vă pierdeţi 
în suspinele priveliştii.
Lucrurile vor înţelege.


THIS MARBLE

This marble where a comfort is sleeping.
This window which calls the mountain, 
the beach and the shy moon.
This cormorant which is watching the rock.
That fruit which is warmed by a shoulder. 
Over there, as a breath come
from a clandestine star.
Come and get lost
in the sighs of the sight.
The things will understand.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...