vineri, 30 decembrie 2011

Tartei Vesaas


ÎMBIERE

Vrei să-mi dai mîna sub licărul lunii ?
Frunză esti tu,
Sub cerul deschis. Peste abisul deschis.
Ca frunza suntem
Tu şi eu.
Iute, în tremur, iute trecînd.
Vino !


TEMPTATION

Do you want to give me your hand under the glittering of the moon?
You are a leaf,
Under the open sky. Over the open abyss.
Like the leaf we are
You and me.
Quickly, shaking, quickly passing.
Come !

joi, 29 decembrie 2011

Robert Desnos

                        

AŞA MULT TE-AM VISAT

Aşa mult te-am visat,
că nu mai ştiu cum eşti.
Oare mai este vreme sa te cuprind întreagă
şi-ntr-un sărut să-ţi sorb
izvorul vocii tale ce mi-e atît de dragă ?
Aşa mult te-am visat,
încît braţele mele,
cercînd să te cuprindă,
se regăsesc în cruce peste pieptu-mi
şi mult mă tem că n-or mai putea ţine
trupul tău cald vreodat
şi că reala ta ivire ce-mi bîntuie închipuirea
de prea lungi ani de zile,
umbră m-ar face să devin.
Aşa mult te-am visat,
că nu-mi ajunge timpul
spre a mă trezi din nou.
Cu pleoapele deschise dorm
expus cu-ntreaga-mi fire
oricărui semn de viaţă,
de dor adânc de tine,
tu - singura-mi speranţa
şi vieţii mele sens.
Aşa mult te-am visat,
atât de des am mers
în ritm cu paşii tăi,
aşa mult ţi-am vorbit,
de-atâtea ori fantasma ţi-am iubit
că nu-mi rămâne decât însumi
s-ajung umbrelor umbră,
de mii de ori mai palidă ca umbra
ce se preumblă şi-o trece iar şi iar
peste al vieţii tale
senin cadran solar.SO MUCH I HAVE DREAMT YOU

So much I have dreamnt you
that I don't know how you are anymore.
Maybe is it time to embrace you all
and in a kiss to sip
the source of your voice which I love so ?
So much I have dreamt you,
that my arms,
trying to embrace you,
stay in cross on my chest
and I'm afraid they won't hold
your worm body sometime
and your real apparition which hounts my immagination
many long years,
would make me a shadow.
So much I have dreamt you,
that I have no time
to weak again.
With my eyelids open I sleep
exposed in all my nature
to any sign of life,
of deep desire of you,
you - my only hope
and reason of my life..
So much I have dreamt you
so often I went
in the rythm of your steps,
so much I talked to you,
so many times I loved your ghost
that I have become the shadow of a shadow,
a thousand times more pale than the shadow
that walks again and again
over your serene sun dial
of your life.

miercuri, 28 decembrie 2011

Olavi Paavolainen

                     
                                   
NOCTURNĂ

Iubeşte-mă-n somn.
Somnul e cel mai moale culcuş al iubirii.
În preajma ta somnul e ca mormântul din mare,
O lunecare-nceată în leagănul valului.
Iubeşte-mă-n somn asemenea mării
Ce nu-şi mai restituie morţii.

Iubeşte-mă-n pace, tăcerea-i
Ca cea a pădurii bătrâne,
Ce-şi leagănă morţii mai bine ca marea.
Fă să se piardă în labirintul din tine neliniştea mea,
Aşa cum lianele-năbuşe chemarea drumeţului.
Aşa cum ferigi întunecat foşnitoare
Îi acoperă trupul
Şi, peste toate, cresc sălbatec buruienile.

Cu lacrimi de patimă pe obraji,
Tu odihneşti în braţele mele,
Tu eşti marea,
Tu eşti pădurea,
Pentru morţii lor nu există trezire.


NOCTURNE

Love me in the sleep.
The sleep is the softest couch of love.
Next to you the sleep is like the grave in the sea,
A slow slip in the cradle of the wave.
Love me in the sleep like the sea
That doesn't restore its dead.

Love me in peace, the silence is
Like that of the old forest,
That rocks its dead better than the sea.
Let my restlessness lose in your labyrinth,
As the tropical creepers suffocate the traveller's call.
As the ferns darkly rustling
Cover his body
And, over all, the wild weeds grow.

With tears of passion on your cheeks,
You are resting in my arms,
You are the sea,
You are the forest,
For their dead awakening doesn't exist.

marți, 27 decembrie 2011

Adam Puslojic


CÎNTECUL DE FIECARE ZI

Există pămînt.
Există o umbră. A ta.
Eşti şi tu undeva,
tu şi umbra ta -
enorm de nedecisă
între pămînt
şi tine.


THE EVERYDAY SONG

There is the earth.
There is a shadow. Yours.
Somewhere there are you too,
you and your shadow -
extremly undecided
between the earth
and you.

luni, 26 decembrie 2011

Eugenijus Matuzevicius

                                        

AM NEVOIE DE MARE

De fiecare dată simt o tot mai intensă
Nevoie de mare,
De flux, de reflux,
De apropierea ei.
La început o fi fost ceva romantic,
Tinereţe lirică,
Dulce bucurie a cunoaşterii...

Azi marea îmi apare ca o imensă orgă,
Care în fiecare zi se umple
De sunete şi foşnitoare linişte,
De adîncurile durerii
Şi înţelepciunea statorniciei,
De neschimbatul
Sens repetat
Care te învaţă să trăieşti -
Te invată puterea şi voinţa...

Existenţa şi marea se contopesc.
Şi sună imensa orgă.
Îi întampină şi-i petrece
Pe cei ce vin,
Pe cei ce se duc...


I NEED THE SEA

Any time I feel a more intense
Need of the sea,
Of the high tide, of the low tide,
Of its nearness.
At the beginning it was something romantic,
Lyrical youth,
Sweet joy of knowing...

Today the sea appears to me like an immense organ,
That everyday fills
With sounds and rustling silence,
With the depths of the pain
And with the wisdom of the steadiness,
With the unchanged
Repeated direction
That teach you to live -
Teach you the power and the will...

The existence and the sea are blending.
And the immense organ is sounding.
It welcomes and accompanies
Those who come,
Those who leave...

joi, 22 decembrie 2011

Tor Jonsson

                           


DOR PIOS

De-aş fi zeu
Aş dura
O lume mai blânda,
Unde toţi ar iubi.

De-aş fi zeu
Aş crea
Iubire şi moarte,
Numai iubire şi moarte.


PIOUS DESIRE

If I should be a god
I should make
A milder world,
Where all would love.

If I should be a god
I should make
Love and death,
Only love e death.

Erik Van RuysbeekINTUIŢIE

Trebuie să prind lumea într-o floare
În caliciul unei flori, în adîncurile unui caliciu,
În ovulul adîncurilor.

Trebuie să prind tăcerea într-un sunet,
În şoapta unui sunet, în naşterea unei şoapte,
Între grăunţele unui cîntec.

Trebuie să prind pămîntul într-un gînd,
Lumina gîndului în pămînt,
În carnea gîndului, în izvoarele pămîntului,
Ceea ce-i unic în dragoste.INTUITION

I have to find the world in a flower,
In the calix of a flower, in the depthes of a calix,
In the ovule of the depthes.

I have to find the silence in a sound,
In the whisper of a sound, in the birth of a whisper,
Among the notes of a song.

I have to find the earth in a thought,
The light of the thought in the ground,
In the flash of the thought, in the springs of the earth,
That is unique in love.

miercuri, 21 decembrie 2011

Xu Zhimo

                        


HOINĂREALĂ

E un izvor de munte căruia tu, cu frumuseţea ta strălucitoare,
Sufletul i l-ai vrăjit.
L-ai tulburat şi l-ai trezit,
Făcîndu-l să-ţi îmbrăţişeze strîns umbra minunilor cotropitoare,
Dar tot ce-mbrăţişa era numai mîhnirea nesfîrşită
Ca nici o frumuseţe-n timp nu poate fi oprită.


WANDERING

It's a mountain spring to whom you, with your bright beauty ,
Spelt the soul.
You stirred it and woke it
Making it to closely embrace the shadow of the invading wonders,
But all it was embracing was but the endless sorrow
That no beauty in time can't be retained.

marți, 20 decembrie 2011

Salvatore Quasimodo

                      


ŞI ÎNDATĂ E SEARĂ

Cineva stă singur
în mijlocul pămîntului,
străpuns de o rază de soare ;
şi îndată e seară.


ED E SUBITO SERA


Ognuno sta solo

sul cuor della terra,
traffitto da un raggio di sole,
ed e subito sera.


AND IT'S SUDDENLY NIGHT

Somebody stands alone
on the heart of the earth,
stabbed by a sunbeam ;
and it's suddenly night.

luni, 19 decembrie 2011

KasaiTRANDAFIRUL

Un dar e trandafirul, trimis din rai de sfinţi ;
cîti oameni nu-s mai nobili de-ajuns să-l întîlnească ?
O, vînzător de roze, de ce le vinzi pe-arginţi ?
Ce cumperi din vînzarea de floare nelumească?

THE ROSE

The rose is a present sent from paradise ;
how many people deserve to look at it ?
Oh, rose seller, why do you sell them for silver ?
What do you gain instead of the unearthly flower?

duminică, 18 decembrie 2011

Rainer Maria Rilke

                    

VISELE NOASTRE SUNT HERMEŞI DE MARMURĂ

De-a oamenilor vorbă îmi e groază.
Ei totul spun atît de desluşit :
asta se cheamă cîine si cealaltă - casă,
şi-aici e început şi colo e sfîrşit.

Şi duhul lor mă sperie, cu jocul lui flecar,
ei ştiu tot, ce va fi şi ce s-a întîmplat ;
pentru ei nici un munte nu mai e minunat ;
moşia, grădina, cu Dumnezeu li-s hotar.

Rămaneţi departe, strig şi apăr, în gand.
Mi-e atît de drag sa-aud lucrurile cîntînd.
Le-atingeţi voi sunt mute şi-ngheţate.
Voi îmi ucideţi lucrurile toate.


OUR DREAMS ARE MARBLE STATUES

I am afraid of the people's words.
For them all it's so clear :
this is called dog and that - house,
and here is the beginning and there is the end.

And their spirit frightens me, with its talky play,
they know all, what will be and what just happened;
for them no mountain is wonderful anymore;
their garden is neighbour with God.

Stay away, I cry and I defend, in my mind.
I like so much to listen to the song of the things.
If you touch them they becomes mute and frozen.
You kill all my things.

sâmbătă, 17 decembrie 2011

Ciong Nin Gjo


A FOST AZI NOAPTE VÎNT

A fost azi noapte vînt, el a trezit din somn copiii
şi-a rupt toţi mugurii şi-a piersicilor floare.
Copiii stau pe gînduri : din pat să se coboare
şi să zdrobească florile, ca grîul, cu îmblaciul ?
O, nu le omoraţi, le spune al meu gînd,
florile-s tot flori, chiar dacă sunt căzute la pămînt.


YESTERDAY NIGHT THE WIND HAS BLOWN

Yesterday night the wind has blown, it woke the children up
and broke the buds and the peach flowers.
The children are thinking : to get down from the bed
and crush the flowers, like grain, with a stick ?
Oh, don't kill them, my thought are crying,
the flowers are still flowers, even if they are fallen on the ground.

vineri, 16 decembrie 2011

Jorge Luis Borges
OGLINDA

De mic copil de-oglindă mă speriam,
Temandu-mă alt chip să nu-mi arate
Ori vreo anostă mască ce ascunde
Ceva îngrozitor. Sau nu cumva
Tăcutul timp ce-adastă în oglindă,
Ieşind din matcă, să inunde malul
Închipuirii mele şi să scoată
Tot felul de dihanii din adîncuri.
(N-am spus la nimeni, căci eram sfios.)
Acum mă tem ca nu cumva oglinda
Adevăratul chip sa mi-l arate,
De umbre răvăşit şi de păcate.
Speriatu-mi suflet, Domnul doar îl ştie.


THE MIRROR

Since I was a little boy, I was scared by the mirror,
I was afraid that it could show me another face
Or a stale mask that was hiding
Something awful. Or the silent time
That was standing in the mirror,
Getting out from its bed, could flood the shore
Of my imagination and take out
So many beasts from the depth.
(I didn't say it to anyone, because I was shy.)
Now I am afraid that the mirror
Would show me my true face,
Troubled by shadows and sins.
My frightened soul only God knows.

joi, 15 decembrie 2011

Wen Yiduo

                  

DE DRAGOSTE

Noi doi suntem un întreg,
Uniunea noastră
E cel puţin la fel de rotundă
Ca pămîntul.
Dar tu eşti emisfera răsăriteană,
Pe cînd eu sunt emisfera apuseană.
Am vărsat amîndoi atîtea lacrimi,
Că am creat acest albastru Atlantic
Care să ne separe.

Am cîntat cîntece fără număr
Şi cîntecele mele sunt tot mai frumoase
Pe măsură ce le cînt.
Şi cele mai minunate sunt ultimele -
Un cuvînt, o perlă.
Un cuvînt, o lacrimă.


OF LOVE

We both are an whole,
Our union
Is as round as
The earth.
But you are the eastern hemisphere,
While I am the western one.
We both wept so many tears,
That we have created this blue Atlantic
To separate us.

I sang numberless songs
And my songs are more and more beautiful
As I sing them.
And the most wonderful are the last -
An word, a pearl,
An word, a tear.

miercuri, 14 decembrie 2011

Lasse Soderberg

                                                            

UN SCHELET DE PASARE

Nu sfărîmaţi rămăşiţele cîntecului,
Aceste oscioare subţiri şi îngheţate
Expuse fără milă în apele morţii,
Uşoare ca nişte fulgi într-o palmă.

Tăcerea n-are greutate,
Pliscul ei e ascuţit şi fără luciu.
Zborul înfaşurat de nori, peste munţi,
Atîta i-a rămas.

Un schelet de pasăre în nisip :
Un text interzis, pe care nimeni
Nu cutează să-l citească.

A SKELETON OF A BIRD

Don't break the remains of the song,
these thin and frozen little bones
Pitilessly exposed in the water of the death,
Light like feathers in a palm.

The silence has no weight,
her beak is sharp and shineless.
The flight wrapped in the clouds, over the mountains,
That remained to her.

A bird skeleton in the sand :
A forbidden text, that nobody
Dears to read.

marți, 13 decembrie 2011

Giacomo Leopardi

                      


INFINITUL

Întotdeauna dragă îmi fu această colină solitară
Şi-acest tufiş care, în mare parte,
Împiedică privirea să atingă zarea.
Dar stînd şi contemplînd, nesfîrşite
Spaţii dincolo de el, şi supraomeneşti
Tăceri, şi-o pace adancă
Îmi poposesc în gînd ; şi-aproape
Că inima mi se-nspăimantă. Şi cum vîntul
Îl aud susurînd printre aceste ierburi, eu acea
Tăcere infinită acestui sunet
O compar ; şi eternitatea mi-o închipui
Şi moartele-anotimpuri, iar cel prezent
E viu, şi al lui zvon. Astfel în această
Imensitate mi se îneaca gîndul ;
Şi naufragiu-i dulce-n astă mare.


L'INFINITO

Sempre caro mi fu quest'ermo colle
E questa siepe che da tanta parte
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di la da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo, ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir fra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando : e mi sovvien l'eterno
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Cosi tra questa
Immensita s'annega il pensier mio,
E il naufragar m'e dolce in questo mare.


THE INFINITY

I always loved this solitary hill
And this bush which mostly
Prevents the look to reach the horizon.
But sitting and gazing, endless
Spaces beyond it, and superhuman
Silences, and deep peace
Come in my mind ; and almost
My heart is frightened. And as the wind
I hear murmuring among these herbs,
Those infinite silence to this sound
I compare, and I imagine the eternity
And the dead seasons, and the present
is vivid, and its rumor. Thus in this
immensity my thought is drowning,
And it's so sweet the wreck into this sea.


luni, 12 decembrie 2011

Kahlil Gibran

                                                                                
                             
VOI FACE DIN SUFLETUL MEU                                                                  

Voi face din sufletul meu un scrin
pentru sufletul tău,
din inima mea o locuinţă
pentru frumuseţea ta,
din pieptul meu un mormînt
pentru durerile tale.
Te voi iubi cum pajiştea iubeşte primăvara
şi voi trăi în tine viaţa unei flori
sub razele soarelui.
Voi cînta numele tău precum valea
cîntă ecoul clopotelor ;
voi asculta glasul sufletului tău
aşa cum plaja ascultă
povestea valurilor.


I'LL MAKE OF MY SOUL

I'll make of my soul a chest
for your soul,
for my heart a residence
for your beauty,
of my breast a grave
for your sorrows.
I'll love you as the lawns love the spring
and I'll live in you the life of a flower
under the sunbeams.
I'll sing your name as the valley
sings the echo of the bells ;
I'll listen to the language of your soul
as the beach listens
to the story of the waves.

duminică, 11 decembrie 2011

Goethe

                                        

" De ce sunt trecătoare, o, Zeus ? ", aşa întreabă Frumuseţea. 
"Fiindcă eu am făcut frumos numai ce-i trecător", raspunse zeul.


" Why I am transient, oh, Zeus ? ", so the Beauty asks.
" Because I made beautiful only what is transient ", answered the god.

sâmbătă, 10 decembrie 2011

Fernando Pessoa

                                                                                                                             

MARI TAINE LOCUIESC

Mari taine locuiesc
pragul existenţei mele,
pragul unde se află
mari păsări care fixează
mersul meu tardiv dincolo.

Sunt păsări pline de abis,
cum se găsesc în vise.
Şovăi să le cercetez şi cuget
Şi pentru sufletul meu este un cataclism
pragul unde se află.

Atunci mă trezesc din vis
şi mă bucur de lumină,
deşi e o zi înnegurată ;
pentru că pragul e înfricoşător
şi orice pas e-o cruce.


GREAT SECRETS DWELL

Great secrets dwell in
the threshold of my existence,
the threshold where are
big birds which fix
my late walking beyond.

They are abyssal birds
as we find only in the dreams.
I hesitate to look to them and I meditate
and for my soul it's a disaster
the threshold where I am.

Then I quit the dream
and I enjoy the light,
even if it's a dark day ;
because the threshold is terrifying
and every step is a cross.

vineri, 9 decembrie 2011

Sugawara No Michizane

                  

Cînd inima ta
Urmează cu credinţă
Calea binelui,
Chiar şi fără rugaciuni
Zeii te vor ocroti.


When your heart
Follows with faith
The good way,
Even without prays
The gods will protect you.

joi, 8 decembrie 2011

Jaques Prevert

         

NISIPURI MIŞCĂTOARE

Demoni şi minunăţii
Vînturi şi maree
Marea s-a retras departe
Şi tu
Ca o algă blînd mîngîiată de vînt
In nisipul patului te unduieşti visînd
Demoni şi minunăţii
Vînturi şi maree
Marea s-a retras departe
Dar în ochii tăi întredeschişi
Au rămas două valuri mărunte
Demoni şi minunăţii
Vînturi şi maree
Două valuri mărunte să mă înece.


MOVING SANDS

Demons and wonders
Winds and tide
The sea retired far away
And you
Like a sea weed gently caressed by the wind
In the sand of your bed dreaming wave
Demons and wonders
Winds and tide
The sea retired far away
But in your half-open eyes
Two little waves have remained
Demons and wonders
Winds and tide
Two little waves to drown me.

miercuri, 7 decembrie 2011

Călugărul ManseiCu ce-aş putea asemui
Această viaţă ?
Cu dîra înspumată
Din urma luntrii ce-a pierit
Vîslind spre dimineaţă...

What can I compare
This life to ?
To the foamy trace
Behind the boat that disappeared
Rowing at down...

marți, 6 decembrie 2011

Bengt LiljenbergSINGUR

Nu ţi-am zărit lumina
Cînd m-ai iluminat.
Nu ţi-am simţit tandreţea
Cînd m-ai atins.
Acum însă-mi aduc
Aminte că am fost
Atins de tine
Şi-s atît de singur
Pe apele ce se evaporă.


LONELY

I haven't seen your light
When you lighted me.
I haven't feel your tenderness
When you touched me.
Now I remember that
I was touched by you
And I am so lonely
On the waters which
Are evaporating.                                     

duminică, 4 decembrie 2011

Rainer Maria RilkeZI DE TOAMNĂ

Doamne : e vremea. Vara a fost mare.
Coboară-ţi umbra peste ornice solare,
şi pe ogoare lasă vîntu-n voie.

Pline, tu cere ultimelor fructe să devie ;
doar două zile mai de sud le dăruieşte,
dă-le îndemn spre împlinire si goneşte
în vinul greu dulceaţa cea tîrzie.

Cine acum nu are casă nu-şi mai face,
cine e singur, multă vreme o să fie,
el va veghea, citi şi lungi scrisori va scrie
şi pe alei, încolo şi încoace
neliniştit va rătăci cînd frunze-adie.


DAY OF AUTUMN

God : it's time. The summer was long.
Discend your shadow on the solar clocks,
and on the fields let free the wind.

Full, ask to the last fruits to become,
only two south days  still offer them,
give them a spur to ripen
and chase in the heavy wine the last sweetness.

Who now hasn't a house no more makes one,
who is lonely, a long time will be,
he will watch, read and write long letters
and on the pathes here and there
unquiet he will wander when the leaves are rustling.

Adam PuslojicPATRU ANOTIMPURI

Primavara ?

Vara.
Văd fulgi
pe camaşa mea albă.

Toamna :
numai un lemn singur-singuratic
ca un strop de sînge în aer.

Iarna !

FOUR SEASONS

Spring ?

Summer.
I see flakes
on my white short.

Autumn :
only a lonely-lonely wood
like a drop of blood in the air.

Winter !

sâmbătă, 3 decembrie 2011

Tatjana Rostovaite
ÎMPLINIRE

Chinuise dogoarea soarelui,
ca pe nişte buze uscate,
frunzele subţiri.
Şi ploaia -
curaţenia planetei -
era ca lacrimile unui uriaş invizibil.

Necurmat se luptă :
soarele-ploaia, soarele-ploaia -
cu egală îndreptaţire
şi mă darui fără să crîcnesc
arşiţei si răcoarei,
curaţeniei si dorinţei.
Mă dărui
Focului şi Apei -
tiranilor mei,
uneori buni,
alteori răi -
cum sunt şi oamenii...
Şi sărut - asemenea soarelui,
şi mă mînii - ca însuşi tunetul,
plîng - asemenea norilor
şi zămislesc fructele vii
eu -
fiica Pămîntului.


FULLFILMENT

The glow of the sun had tortured,
as some dry lips,
the thin leaves.
And the rain -
the cleaning of the planet -
was like a giant's invisible tears.

They are continouslly struggling :
the sun-the rain, the sun-the rain -
with equal rights
and I give me without protesting
to the hot and to the cool,
to the purity and to the desire.
I give me
to the Fire and to the Water,
my tyrants,
sometimes good,
sometimes bad,
as all the people are...
I kiss - like the sun,
I am in anger - like the thunder,
I cry - like clouds
And I conceive living fruits,
I -
doughter of the Earth.

vineri, 2 decembrie 2011

Matsuo BashoPojghiţa unui greier :
El s-a mistuit în cîntec
cu totul.

The crust of a cricket :
he wasted himself away with the song
entirely...

joi, 1 decembrie 2011

Eugenijus Matuzevicius


IERNILE MELE

Albele mele ierni !

Vă aduc şi vă iau cu ele anii si vînturile...
Voi troieniţi cîmpiile
Şi cuvintele
Împrăştiate pe potecile lui August.
Voi aşterneţi o rece tăcere
Şi peste sînge
Şi peste sămînţa din brazdă,
Şi peste mormîntul frunzelor veştede.
Voi sunteţi întotdeauna pline de aşteptare,
Pline de nopţile cele mai lungi
Şi de sensurile cele mai adînci,

Tot mai des mi-e dat sa mă uimesc :
Îmi amintiţi de hotarul
Sfîrşitului
Existenţei,
Bătăilor inimii
Şi cîntecului...

Dar poate nu...Poate sunteţi doar limanul
Ce trebuie trecut
De dinspre toamnă
Spre soarele primăverii.


MY WINTERS

My white winters !

The years and the winds bring and take you away...
You snow up the plains
And the words
Scattered on the paths of August.
You spread a cold silence
On the blood,
On the seed under the furrow,
On the grave of the dead leaves.
You always are full of waiting,
Full of the longest nights
And of the deepest means.

I am wondering more and more :
You remember me the bounds
Of the end
Of the existence,
Of the heart beats,
Of the song...
 
Maybe not...Maybe you are only the bank
Which must be passed
From the autumn
To the sun of the spring.

miercuri, 30 noiembrie 2011

Jon Milos


IUBIREA

Să iubim florile pentru că sunt flori,
Nu pentru parfumul lor.
Să iubim arborii pentru că sunt arbori,
Nu pentru foşnetul lor.
Să iubim oamenii pentru că sunt oameni,
Nu pentru măreţia lor.
Aceasta este iubirea : o lumină aprinsă-n noi.


THE LOVE

Let's love the flowers because they are flowers,
Not for their scent.
Let's love the trees because they are trees,
Not for their rustling.
Let's love the people because are people,
Not for its grandeur.
This is love : a light inside us.

marți, 29 noiembrie 2011

Guo Moruo


IZVORUL

Izvorul din zori,
Apa limpede-i vălurită.
Chipul omului în apă,
Peştii pe cer.

THE SPRING

The spring at dawn,
The clear water is waving.
Man's face in the water,
Fishes in the sky.

luni, 28 noiembrie 2011

Algimantas Baltakis


FOCA ŞI DELFINUL

Poveste

Foca mamiferă
la multe a renunţat,
dorind să înoate în mare.
Dar oricum,şi-a păstrat 
nişte rudimente de picioare,
ca să se poată întoarce pe uscat.

Delfinul mamifer
a fost mai puţin prevăzător,
a renunţat la toate
şi a ajuns întru totul asemănător unui peşte.
Şi nu s-a mai întors pe uscat niciodată.

Bine îi merge focii ;
uscatul o salvează de mare,
iar marea, de uscat.

Bietului delfin,
lui nimic nu-i mai rămane,
decît să se bizuie pe el însuşi.
 
Şi totuşi,
n-o să invidiem foca,
acest precaut hibrid
al uscatului şi al mării.

Mai bine să-l invidiem pe delfinul
atît de hotărît
de a nu se mai întoarce pe uscat
şi care a devenit
cel mai raţional animal marin.


THE SEAL AND THE DOLPHIN
Story

The seal mammal
many things gave up
wanting to swim in the sea.
But anyway she kept
some rudiments of legs,
for being able to return to the land.

The dolphin mammal
was less cautious,
he gave up all the things
and fully became like a fish.
And never came back on land again.

The seal is well,
the land saves her from the sea
and the sea saves her from the land.

To poor dolphin nothing is left
but to rely on himself.

And yet,
we shall not envy the seal,
this cautious hybrid
of land and sea.

Better to envy the dolphin
so decided
not to go back to the land
and which became
the most reasonable marine animal.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...