joi, 28 februarie 2013

Maurice Careme

BUNĂTATE

Trebuie mai mult decît un măr,
Să umple un paner.
Trebuie mai mult decît un pom
Să cînte livada sub cer.
Dar nu trebuie decît un om
Pentru ca un dram de bunătate
Să lucească asemeni unui măr,
Pe care să-l împarţi pe jumătate.KINDNESS

It needs more than an apple
For filling a basket.
It needs more than a tree
For singing the orchard in heaven.
But it needs only a man
For a touch of kindness
Shining like an apple
Which you can divide in two.

marți, 26 februarie 2013

Alain Bosquet

LA NEGATIV

Pentru zei falşi - tocană; o supă pentru îngeri.
Ni-e timpul dat şi timpul din nou ne e luat.
Atît veţi fi: doar banul ce-l schimbă - fără plîngeri -
bătrîne universuri. Un preţ de lepădat.

Aperitiv al lunii, pentru zăpezi - gustare.
Ni se oferă timpul şi timpu-i smuls la fel.
Sold spulberat de vînturi...Nevoie nu mai are
nimeni de saltimbancii dansînd cu prea mult zel.

Bacşiş pentru simunuri, un dar stafiei, poate...
Nu mai există timpul, timpul v-a părăsit.
Voi putredele corpuri le-aţi vrea îmbălsămate,
doar pentru că suspinul părea înveşnicit?

Joc de noroc al celor din naştere - cadavre -
Revine timpul, fără trişori - şi va trăi!
Nu se mai miră noaptea, nici zorii de palavre.
Cu braţele-amputate rămîneţi într-o zi!
AT THE NEGATIVE

For false gods - a stew; a soup for angels.
The time is given to us and then is taken from us.
Only that you will be: the coin that old universes - without crying -
are changing. A price of paying.

An appetizer for the moon, for snows - a snack.
The time is offered to us and then it is torn off.
Sales scattered by the  winds...Nobody needs
the clowns too zealously dancing.

A tip for simoons, maybe a present for a ghost...
The time no more exists, the time has left you.
Do you wish your rotten bodies to be embalmed,
only becouse your sigh seemed unending ?


A chance game of those who by birth are corpses,
The time  comes back, without cheats - and it will live!
The night and dawn no more wonder of chatter.
With your arms cut you will remain one day!

vineri, 22 februarie 2013

Rafael Alberti
ÎNTOARCEREA DRAGOSTEI PE DUNELE SCĂPĂRĂTOARE

O, întoarce-te, da, revino în dimineţile-acelea,
Scăpărătoare ale colinelor,
Tu, goală, fierbinte-n singurătăţi de nisipuri,
Ca un mare talaz de spumă trîntit
De mîniosul soare, veşnic în zbucium.

O, da, revino, întoarce-te, cum erai atunci, întinsă,
Cu părul tău blond, de înger, desfăcut pe sîn,
Cu dulcile tale pante alunecînd
Spre cele mai unduite penumbre adînci !

O, să fii tînăr, tînăr să fii ! O, nu pleca,
Revino, revino, întoarce-te, vino la mine în seara asta,
Pe-aceste singuratice dune, unde talazuri taie conturul coastelor tale adînci,
Unde marea în zbucium întinde picioarele ei azurii,
Mişcă buze ce cîntă
Şi braţe nocturne care mă-ncing şi mă duc.
THE RETURN OF LOVE ON THE BRIGHT DUNES

Oh, come back, yes, come back in those mornings,
Bright, of the hills,
You, naked, hot in the solitude of the sand,
As a great wave of foam thrown
By the furios sun, forever in struggle.

Oh, yes, come back, come back, as you were then, stretched,
With your blond hair, of an angel, spreaded on the breast,
With your sweet slopes sliping
Toward the most twisted deep shadows !

Oh, to be young, young to be ! Oh, do not leave me,
Come back, come back, come to me tonight,
On the lonely dunes where the waves cut the contour of yor ribs,
Where the sea in turmoil strethes her azure legs,
Moves lips to sing
And nocturnal arms to surround me and carry me away.

joi, 21 februarie 2013

Okuma Kotomiki
***

Pe o fereastră
Deschsă şi uitată
Cîteva ore,
O carte-i răsfoită
De vîntul prea zburdalnic.

***

On a window
Opened and forgotten
A few hours,
A book is turned over
By the playful wind...

marți, 19 februarie 2013

Jorge Luis BorgesREMUŞCAREA

Am comis cel mai grav dintre păcatele
Pe care le poate comite un om. N-am fost
Fericit. Fie ca gheţarii uitării
Să mă tîrîie şi să mă piardă, necruţători.
Părinţii m-au zămislit pentru jocul
Riscant şi frumos al vieţii,
Pentru pămînt,apă, aer, foc.
I-am înşelat. N-am fost fericit. Împlinită nu le-a fost
Speranţa cea tinerească. Mi-am dăruit mintea
Îndărătniciei simetrice
A artei, care ţese fleacuri.
Ei mi-au lăsat moştenire curajul. N-am fost curajos.
Nu mă părăseşte. Stă întotdeauna lîngă mine
Această umbră de-a fi fost nefericit.

THE REMORSE

I have commited the most grievous of the sins
That a man can commit. I was not
Happy. May the glaciers of oblivion
Drag me and lose me, merciless.
My parents have conceived me for the risky
And beautiful play of the life.
For earth,for water, for air, for fire.
I have cheated them. I was not happy. Their youthful hope
Was not fulfiled. I have offered my mind
To the symmetrical stubborness
Of  the art, that weaves trifles.
They have left me in inheritance  the courage. I was not courageous.
It does not live me. Always is staying by me
This shadow of having been unhappy.

luni, 18 februarie 2013

Karin Boye


                                
DOARE, DA...

Doare, da, cînd se deschid bobocii.

Altfel, primăvara cum s-ar teme ?
Altfel, dorul s-ar înfiora
cînd răsare şi pe ger, devreme ?
Iarna ocrotit a fost bobocul.
Ce putere vrea să-l spargă, oare ?
Doare, da, cînd floarea se deschide,
şi-apărîndu-se, de-asemeni doare.

Doare, da, cînd de pe crengi cad picuri,

tremurînd ca lacrimile, cu teamă,
şi de ram se-agaţă şi se umflă,
şi-altă forţă spre pămînt îi cheamă.
Grea-ndoiala, greu necunoscutul
cînd te-atrage-adîncul către sine,
greu să-aştepţi tremurător pe-o creangă ;
să rămîi e greu ; să cazi, e bine ?

Şi cînd nu mai poţi răbda, deodată

ţi se sparg toţi mugurii în soare.
Fără teamă se desprind din ramuri
stropii într-o ploaie sclipitoare.
Uită ei sfiala şi-ndoiala,
teama de o alta, nouă fire ;
singuri şi încrezători în sine
înveşmîntă ţărna-n devenire.

YES, IT HURTS...


Yes, it hurts when the buds open.

Otherwise, would they be afraid of spring ?
Otherwise, would the longing startle
when it rises early,in the cold ?
In winter the buds were protected.
What power want to split them now ?
It hurts, yes, when the flower opens
and when it defend itself, it hurts too.

It hurts, yes, when from the twigs drops are falling,

trembling like tears, with fear,
and hang on the branch and grow,
and other force to the earth calls them ;
hard is the doubt, hard the unknown,
when the depth drow you to it ;
hard is to wait eager on a branch ,
to stay is hard ; to fall, is right ?

When you can't bear anymore, suddenly

all the buds are breaking in the sun.
Without any fear tear from the branches
the drops as a brilliant rain.
They forget the shyness and the doubt,
the fear of another nature ;
alone and self-confident
they dress the earth in spring.

duminică, 17 februarie 2013

Adam Puslojic
PORŢELANUL CHINEZESC


Eu sunt un fel

de fel de pămînt
care creşte numai
în miezul pămîntului.

Sunt scos la lumină

pînă cînd strălucesc
întru bucuria lor
nevădită

Şi-atunci ei mă ard

pe limba flăcării -
pînă cînd mă înşurubez
în formele magice.

Iar cînd de mine

ei sunt mulţumiţi,
femeile mă răcoresc cu evantaiul,
copiii cu a lor respirare.

Şi-atunci, înţelepţii, pe mine

mesajele lor către vii,
mesajele lor către morţi, le gravează :
fluturi, dragoni...

Apoi, mă alungă din nou

în străfundul pămîntului
după lucoarea
ce o pierdusem.
THE CHINESE PORCELAIN


I am a kind

of a kind of earth
that grows only
in the core of the earth.

I am taken out at light

until I shine
for their hidden
joy

and then they burn me

on the edge of the flame -
till I screw up
in the magic forms.

And when of me

they are satisfied,
women cool me with their fans,
children with their breath.

And then, the wise men, on me

their messages to the living,
their messages to the dead, engrave :
butterflies, dragons...

Then again, they chase me

in the depth of the earth
to regain the light
that I have lost.

Ishikawa TakubokuAM SCRIS PE NISIP...


Am scris pe nisip

Mai mult de o sută de ori
Cuvîntul " mare ".
Mă-ntorc acum acasă
Scăpat de gîndul morţii.I HAVE WRITTEN ON THE SAND


I have written on the sand

More than a hundred times
The word " sea ".
Now I come back home
Free of the thought of death.

sâmbătă, 16 februarie 2013

Rainer Maria RilkeDE S-AR LĂSA CÎNDVA TĂCERE MARE


De s-ar lăsa cîndva tăcere mare.

Şi dacă tot ce-i vag şi întîmplare
şi rîs vecin ar fi să înceteze,
şi dacă simţurile-n vuiet, treze,
nu m-ar opri din veghea mea prea tare -

atunci cu gîndul meu aş fi în stare,

pînă la margini, tot, să te gîndesc,
şi să te am ( cît zîmbetu-n durată ),
şi iarăşi vieţii să te dăruiesc,
ca pe-o răsplată.
IF ONCE WOULD FALL GREAT SILENCE


If once would fall great silence

And if all that is vague and random
and the neighbour laughing would have to stop,
and if my senses roaring, awake,
would not stop me from my watching,

then with my thought I should be able

up to the edge, to think you
and have you (as long as a smile is lasting )
and give you to the life again,
as a reword.

vineri, 15 februarie 2013

Ingemar Leckius
LUMINĂ DIN LUMINĂ

Priveşte-i faţa. Priveşte cum totul se schimbă.
Ea există-n azurul cerului şi-n nămolul de la Dachau,
licăreşte în roata istoriei.
Ploile se scurg pe obraji. În verdeaţă.
Ea rămîne şi după ce totul s-a dus.
O poartă săracii şi muţii, leproşii.
E-n muntele îndepărtat. În proaspăta iarbă.
O privire vie răzbate prin ţepene măşti.
E şi-n pustie. E-n zarva oraşelor.
În grupul de oameni înspăimîntaţi risipindu-se brusc în toate părţile.
Se află-n furtună şi-n izvorul cristalin,
prin pomii înfloriţi care spumegă de-atîta lumină.
Nu pot să mai întorc adevărului spatele.
E în zăbrelele clipei şi-n constelaţia veciei.
Pe zidurile negrilor. Pe aspra năframă a Veronicăi.
O văd torturată, înjosită, distrusă.
O umbră pe nisip. Chiar şi eu calc pe ea.
Ea se află între penele păsării. În lanterna copilului.
Ea nu îmbătrîneşte. O, duritate. O, blîndeţe.

Faţa în beznă, flacără în beznă.
Exist înaintea acestei priviri.
LIGHT OF THE LIGHT

Look at his face. Look as everything is changing.
It is in the blue of the sky and in the mud of Dachau,
flashes through the wheel of history.
Rains flow on the cheeks. In the green.
It remains after everything is gone.
It is worn by the poor, the dumb, the lepers.
It is in the distant mountain. In the fresh grass.
A vivid look pervades through the rigid masks.
It is in the desert. In the uproar of the cities.
In the group of people frightened suddenly scattered in all directions.
It is in the storm and in the crystalline spring,
among the blossoming trees foaming in the light.
I cannot turn the back to the truth anymore.
It is in the lattice of the moment and in the constellation of eternity.
On the nigros' walls. On Veronica's rough handkerchief.
I see it tortured, humiliated, destroyed.
It lies among the feathers of the birds. In the flashlight of a child.
It is not aging. Oh, hardness. Oh, goodness.

A face in the dark, a flame in the dark.
I exist in front of this look.

joi, 14 februarie 2013

Matsuo Basho
***


Resemnat în adînc
să mă dau pradă vremii -
vîntul suflă prin mine.***

Resigned in my depth
I surrender to the time -
the wind is blowing inside me.

miercuri, 13 februarie 2013

Rabindranath Tagore
IUBITO, ZI ŞI NOAPTE, INIMA MEA TÎNJEŞTE...

Iubito, zi şi noapte, inima mea tînjeşte după un ceas cu tine, care să fie ca moartea atotmistuitor.
Spulberă-mă ca furtuna ; ia tot ce am ; pătrunde-n somnul meu şi fură-mi visele. Răpeşte-mă lumii mele.
În această pustiire, în ultima dezgolire a sufletului, să ne unim în frumuseţe.
Ah, zadarnic dor ! Cine altul în afară de tine, Doamne, mi-ar putea împlini acest dor ?MY LOVE, DAY AND NIGHT, MY HEART IS LONGING FOR...

My love, day and night, my heart is longing for an hour with you, that would be consuming as the death itself.
Sweep me as the storm ; take everything I have ; penetrate my sleep and steal my dreams. Take me away from my world.
In this harassment, in the last denudation of the soul, let us unite in beauty.
Oh, vain yearning ! Who other than you, Lord, could fulfill my longing ?

marți, 12 februarie 2013

Rumi
IUBIREA TA ESTE SURSA TUTUROR IUBIRILOR

Iubirea Ta este sursa tuturor iubirilor care există.
Îmi arde sufletul zi şi noapte.
Nu căuta cenuşa,
nu o vei găsi,
este toată în mine,
minciuni peste minciuni,
toate în mine.
Nici un ocean de putere
nu va spăla această cenuşă.
Aşteaptă pînă voi muri
şi dacă mă vor deschide,
vei găsi o mie de ochi
privindu-Te în faţă.YOUR LOVE IS THE SOURCE OF EVERY LOVE

Your love is the source of every love that exists.
It burns my soul day and night.
Do not look for the ash,
You will not find it,
it is all in me,
lies over lies,
all in me.
No ocean of power
will wash this ash.
Wait till I die
and if they open me,
You will find a thousand eyes
looking You in the face.

sâmbătă, 9 februarie 2013

Pablo NerudaPOT SĂ SCRIU VERSURILE CELE MAI TRISTE ACUM

Pot să scriu versurile cele mai triste acum.
Să scriu, de pildă:" Noaptea-i înstelată
Şi tremură sub gheaţă, în depărtare, aştrii,
Vîntul serii se roteşte prin ceruri şi cîntă."
Pot să scriu versurile cele mai triste în noaptea asta.
Da, am iubit-o şi, uneori, şi ea m-a iubit.
În nopţi precum aceasta, am avut-o în braţele mele
Şi sub cerul fără margini, am avut-o în braţele mele
Şi, sub cerul fără margini, am sărutat-o de atîtea ori.
Ea m-a iubit şi, uneori, şi eu am iubito;
Cum să nu fi iubit nemişcarea marilor săi ochi,
S-ascult imensa noapte, mai imensă, mai imensă fără ea.
Şi versul cade-n suflet ca roua peste iarbă.
Ce importanţă are că dragostea mea no mai poate păstra?
Noaptea e plină de stele şi eu sunt fără ea.
Aceastai tot. În depărtare cineva cîntă. În depărtare.
Cu această pierdere sufletul meu nu se poate împăca.
Ca şi cînd ar dori s-o apropie, ochii mei o caută.
Inima mea o caută, şi ea niu e cu mine.
Această noapte leagănă aceiaşi arbori,
Numai noi, cei de atunci, nu mai suntem aceiaşi.
N-o mai iubesc, e adevărat,
Dar cît am iubit-o!...I CAN WRITE THE SADEST LINES NOW

I can write the sadest lines now.
I can write, for example: " The night is full of stars
And the stars are trembling under the ice, in the distance,
The wind of the night is rolling in the sky and sing."
I can write the sadest lines this night.
Yes, I have loved her, and, sometimes, she loved me too.
In the nights like this, I had her in my arms
And, under the boundless sky, I have kissed her so many times.
She  loved me, and sometimes, I  loved her too;
How not loving the motionlessness of her large eyes,
Not listening to the vast night, so vast without her.
And the line is falling in my soul  as the dew on the grass.
What matter if my love can not keep her anymore?
The night is full of stars and I am without her.
That is all. Far away someone is singing.  Far away.
My soul can not agree with this loss.
As they would to bring her closer, my eyes looks for her.
My heart looks for her, and she is not with me.
This night swings the same trees,
Only us, those of once, are not the same anymore.
I do not love her any longer, it is true,
But how much I have loved her!...

joi, 7 februarie 2013

Jaroslaw Iwaszkiewicz
***

M-am trezit în noapte
şi nu ştiam unde sunt

prin camera înaltă de hotel
zburau ţipînd
gîşte sălbatice

spre nord spre
nord.***

I woke in the night
and I did not know where I am

through the high hotel room
were flying screaming
wild geese

to the north to
the north.Jaques Prevert

ACEASTĂ DRAGOSTE

Această dragoste
atît de violentă
atît de firavă
atît de tandră
atît de disperată
această dragoste
frumoasă ca ziua
şi urîtă ca vremea
cînd vremea e urîtă
această dragoste atît de adevărată
atît de frumoasă
atît de fericită
scăldată-n bucurie
şi-atît de derizorie
tremurînd de spaimă ca un copil în beznă
şi totuşi sigură de ea
ca omul calm în miez de noapte
această dragoste ce sperie pe atîţia
şi-i face să vorbească
şi-i face să blesteme
această dragoste păzită
pentru că noi o păzim
această dragoste
hăituită, rănită, 
călcată-n picioare, istovită,
negată, uitată,
această dragoste-ntreagă
atît de vie încă
şi însorită
este dragostea ta
este dragostea mea
a celui care-a fost
acest lucru pururea
altul
şi mereu neschimbat
la fel de-adevărată ca o plantă
şi ca o pasăre vibrînd
caldă şi vie ca vara
noi amîndoi putem
să mergem şi să ne întoarcem
putem să uităm
pe urmă s-adormim
să ne trezim, să suferim,
să îmbătrînim
să dormim din nou
sau să visăm la moarte
să ne trezim surîs şi rîs
săntinerim
dragostea noastră rămîne
îndărătnică asemenea unui catîr
vie ca dorinţa
şi crudă ca memoria
stupidă ca regretul
şi tandră precum amintirea
rece ca marmura
frumoasă cAa ziua
fragilă ca un prunc
surîzînd ne priveşte
şi ne vorbeşte fără cuvînt
şi o ascult tremurînd
şi strig
şi strig pentru tine
şi strig pentru mine
rugîndumă de ea
pentru tine pentru mine pentru
toţi cei ce se iubesc
şi care s-au iubit
da îi spun dragostei
pentru tine pentru mine şi pentru toţi
ceilalţi
pe care nu-i cunosc
rămîi acolo
nu te clinti
nu pleca
noi care suntem iubiţi
noi team uitat
dar tu nu te uita
noi nu te-avem decît pe tine pe pămînt
nu ne lăsa să îngheţăm
mereu mai departe mereu
oriunde-ai fi
dă-ne iar un semn de viaţă
mult mai tîrziu din marginea pădurii
din pădurea memoriei
ţîşneşte deodată
întinde-ne mîna
salvează-ne.THIS LOVE

This love
so violent
so feeble
so tender
so hopeless
this love
nice like the day
and ugly like weather
when it is ugly
this love so true
so beautiful
so happy
bathing in joy
and so ridiculous
shaking with fear like a child in the darkness
and yet sure of itself
like a calm man in the middle of the night
this love that frightens so many people
and make them talk
and make them curse
this love guarded
because we guard it
this love
hunted, hurted, stepped on
exhausted
denied, forgotten,
this love entire
still so living
and sunny
it is your love
it is my love
of that who was
this thing always 
new
and always unchanged
as true as a plant
and a vibrating bird
warm and living like summer
we boath can
to go and come back
to forget
then to get asleep
to wake up, to suffer,
to get old
to get asleep again
or to dream to the death
to wake up smiling and laughing
to get young
our love remains
stubborn like a mule
vivid like desire
and cruel like memory
stupid like regret
and tender like remembrance
cold like marble
beautiful like the day
frail like a baby
smiling it looks to us
and talks to us without a word
and I listen to it trembling
and I call
and I call for you
and I call for me
asking her
for me for you for
all those who love each other
and who loved each other
yes I say to love
for you for me for all
the others
who I do not know
stay there
do not stir
do not go away
we who are loved
we have forgotten you,
but you do not forget us
we have only you on earth
do not let us to freeze
more and more far
anywhere you are
give us a sign again
from the wood
from the wood of memory
jump suddenly
hold us your hand
save us.

miercuri, 6 februarie 2013

Iasmos Rapla

FINIŞ

Acum că ai ajuns
La sfîrşit
Te-ntrebi
Ce mai fac?
Să ştii că
Am devenit
Cenuşă
Aşa cum se cuvine
Oricărui lucru 
Care arde...
Numai cenuşa poate să spună
Ce e focul cu adevărat.
Pasărea Phoenix e doar o legendă.


FINISH

Now when you have arrived
To the finish
Ask yourself
What can I do anymore?
You may know
I became
Ashes
As it is proper
To any thing 
That burns...
Only the ash can say
What is the fire indeed.
Bird Phoenix is only a legend.

marți, 5 februarie 2013

Hose Maria Peman

FRAGMENT DE SONATĂ FĂRĂ NUME

Îţi voi săruta mîinile
Cum sărută vîntul trandafirii serii.

Îţi voi săruta gura
Cum sărută vîlvătaia focului lemnul.

Îşi voi săruta ochii
Cum sărută soarele geamul, în zori.

Îţi voi săruta fruntea
Cum îndoiala sărută gîndul...
FRAGMENT OF A NAMELESS SONATA

I shall kiss your hands
As the wind kisses the evening roses.

I shall kiss your mouth
As the blaze of the fire kisses the wood. 

I shall kiss your eyes
As the sun kisses the window, at dawn.

I shall kiss your brow
As the doubt kisses the thought...

luni, 4 februarie 2013

Giuseppe Ungaretti

AMINTIRILE

Amintirile, un inutil infinit,
Singure, însă, şi limpezi pe marea neatinsă,
În mijlocul mugetelor nesfîrşite...

Marea, 
Glas al unei măreţii libere,
Dar nevinovăţie potrivnică amintirilor,
Grăbită să şteargă dulcile urme
Ale unui gînd credincios...

Marea, dezmiedărilei indiferente,
Atît de sălbatice şi-atît de mult aşteptate,
Şi-n agonia lor,
Mereu prezentă, mereu înnoită,
În treazul gînd, agonia...

Amintirile,
Zadarnică revărsare
De nisip mişcător,
Ce nisipul n-apasă,
Ecouri scurte necontenite,
Mute ecouri ale rămasului bun
De la clipele ce fericite păreau...

THE MEMORIES

The memories, an useless infinity,
Still lonely, on the untouched sea,
In the middle of the endless roaring...

The sea,
Voice of a free splendour,
But hostile innocence to the memories,
Hurried to wipe off the sweet traces
Of a faithful thought...

The sea, its indifferent caresses,
So wild and so long waited for,
And in their agony,
Always present, always new,
In the watchful thought, the agony...

The memories,
Vain overflowing
Of  moving sand,
That does not press the sand,
Little unceasing echos,
Mute echos of farewell
To the moments which seemed happy...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...