sâmbătă, 14 martie 2015

Rainer Maria Rilke***

Unde să-i afli hotar
acestui lăuntru de har?
Pe ce chin
s-aşează asemeni alin?
Ceruri,cîte se-nşir,
în mările interioare
ale acestor involţi trandafiri,
ale acestor netemători,
ce pierduţi în destinderea lor
zac,ca şi cum  nicicînd
vreo mînă nu i-ar putea scutura
tremurînd...


***

Where do you find a bound
to this inner grace?
On what pain
does this comfort lie?
How many skys
are there in the inner seas
of these roses in bloom,
of these fearless,
that,lost in their leasure
lie,as never
some hand would shake them
trembling...

sâmbătă, 14 februarie 2015

Alain BosquetSIMPLU CA BUNĂ SEARA

Acest silex e silex: un punct final;
nici suspine,nici remuşcări.
Acest mugur e mugur
pe platan,pe arţar:
simplu ca bună seara.
Această mare e udă
şi melodioasă:
o auziţi?
Acest cal este cal,
în grajd,pe colină:
îl puteţi mîngîia.
Acest azur e azur,
foarte înalt,foarte albastru,
nicio filosofie.
Eu sunt aici ca să vi-o spun
în felul meu,
înainte de-a pieri împreună cu vorbele mele.
Sunt folositor sau de prisos
ca fluviul sau ca roua:
singura mea slujbă,singurul meu rost.SEMPLICE COME BUONA SERA

Questo silex e un silex:un punto finale;
ne sospiri,ne rimorsi.
Questo bocciolo e bocciolo
sul tiglio,sul pioppo:
semplice come buona sera.
Questo mare e umido
e melodioso:
lo sentite?
Questo cavallo e cavallo,
nella scuderia,nella collina:
lo potete accarezzare.
Questo azzuro e azzuro,
molto alto, molto blu,
nessuna filosofia.
Io sono qui per dirtevelo
nella mia maniera,
prima di perire insieme alle mie parole.
Sono utile o inutile
come il fiume o come la rugiada:
il mio solo lavoro,il mio solo senso.SIMPLE LIKE GOOD EVENING

This silex is a silex: a final point;
no sighs,no regrets.
This bud is a bud
on the lime tree,on the poplar tree:
simple like good evening.
This sea s wet
and melodious:
do you hear it?
This horse is a horse,
in the stable, in the hill:
you may caress it.
This azure is azure,
so high,so blue,
no philosophy.
I am here to tell it to you
in my maner,
before I would perish together with my words.
I am of use or useless
as the river or the dew:
my only work, my only meaning.

duminică, 8 februarie 2015

Rabindranath Tagore
FII GATA,INIMA MEA

Fii gata,inima mea
şi-avîntă-te-nainte,
lasă-i să întîrzie pe cei ce vor,
numele tău a fost strigat
în cerul dimineţii.
Bobocului de noapte-i este dor de rouă,
dar floarea înflorită strigă
după libertatea luminii.
Sparge-ţi învelişul,inima mea,
şi-avîntă-te-nainte!SII PRONTO,MIO CUORE

Sii pronto,mio cuore
e slanciati avanti,
lascia indugiare quelli che volgono,
il tou nome e stato chiamato
nel cielo del mattino.
Il bocciolo notturno ha voglia di rugiada,
ma il fiore aperto grida
per la liberta della luce.
Rompe il tuo inviluppo,mio cuore,
e slanciati avanti!BE READY,MY HEART

Be ready,my heart
and rush forward,
let the others to be late,
your name was called
in the morning sky.
The night flower bud needs the dew,
but the bloomed flower calls
for the freedom of the light.
Break your cover,my heart,
and rush forward!

luni, 2 februarie 2015

Kabir***

Înăuntrul acestui vas de pămînt sunt luminişuri şi crînguri,şi înăuntru e Făptuitorul:
Înăuntru acestui vas sunt cele şapte oceane şi stele nenumărate.
Piatra de încercare şi preţuitorul de nestemate sunt înăuntru;
Şi înăuntrul acestui vas răsună Veşnicul,şi se revarsă izvorul.

Traducere de Stela Tinney


***

Dentro questo vaso di teracotta ci sono delle radure e dei boschi,e dentro sta il Creatore:
Dentro questo vaso sono i setti oceani e innumerevoli stelle.
La pietra di paragone e l'apprezzatore delle gemme sono dentro;
E dentro questo vaso risouna l'Eterno,e si riversa la sorgente.***

Inside this earthen pot there are clearings and woods,and inside it there is the Creator:
Inside this pot there are the seven oceans and numberless stars.
The touchstone and the valuer of the gems there are inside it;
And inside this pot the Eternal is resounding,and the water spring is flowing.
miercuri, 28 ianuarie 2015

Radovan PavlovskiVRAJA

I

Învolburată apă-ntre ierburile verzi
aşa ne-au fost oglinzile.
Altădată veneam aici să iubesc
dar azi în dragostea aceasta,
iscată de nelinişti,plutesc ierburi.
Şi iată colo,pe pămîntul negru
se stinge steaua mea.
Vrăjit băiat al poeziei,eu,
chem marea.În zadar am îngînat
cuvinte dulci.
Anii se scutură ca puful păpădiei 
şi zboară peste locul meu natal.
Şi peste ierburi,peste fruntea aceasta de îndrăgostit
cădea-va chiciura amară,albă.
Tu iartă-mă că ceea ce a spulberat şi frînt iubirea
s-a preschimbat în licurici a nopţii
urmînd durerii mele.

Traducere de Virgil TeodoresuLA MALIA

Vorticosa acqua tra le verdi erbe
cosi sono stati i nostri specchi.
Una volta venivo qui per amare
ma oggi in questo amore,
scatenata dalle inquietudini, galeggiano delle erbe.
Ed ecco la, sulla nera terra
la mia stella sta spegnendosi.
Ammaliato ragazzo della poesia,io,
chiamo il mare.In vano ho mormorato
parole dolci.
Gli anni si scuotono come la lanugine della radichiella
e volano sopra il mio luogo natale.
E sopra le erbe,sopra questa fronte d'innamorato
cadra la neve amara,bianca.
Perdonami che cio che ha spezzato l'amore
e cambiato in lucciole della note
seguendo il mio dolore.THE SPELL

Whirling water among the green herbs
so was our mirrors.
Time ago I used to come here to love
but now in this love
unchained by anxieties, are floating herbs.
And here there, on the black ground
my star is extinguishing.
Spelled boy of poetry,I,
call the sea.In vain I have whispered
sweet words.
The years are shaking like dandelion bloom
and fly over my birth place.
And over the herbs,over this forehead of a lover
will fall the bitter,white snow.
Forgve me that what the love has broken
has turned into night fireflies
following my sorrow.

sâmbătă, 24 ianuarie 2015

D.H.LawrenceTOT CE MAI CER

Tot ce mai cer unei femei este gestul duioşiei
cînd inima-mi spre harul ei se-nclină
şi-un tremur lin,prea lin,să se aşeze între noi
ca un fior de clopote neauzite.
E tot ce cer.
Sînt prea sătul de ne-nfrînatele femei,cerînd,
biciuitoare-a fi iubite,
cînd nu-i în ele-o umbră de iubire.

Traducere de Taşcu GheorghiuTUTTO QUELLO CHE CHIEDO

Tutto quello che chiedo a una donna e il gesto di tenerezza
quando il mio cuore s'inchina alla sua grazia
e un tremito dolce, molto dolce, si metti tra di noi
come un brivido di campane silenziose.
E tutto quello che chiedo.
Sono stuffo delle indomite donne, chidendo,
sferzanti, di essere amate,
mentre dentro di loro non c'e nemmeno un'ombra d'amore.

marți, 20 ianuarie 2015

Georg Trakl
 PACE ŞI TĂCERE

Ciobanii îngropaseră soarele în pădurea desfrunzită.
Cu năvodul lui aspru
Un pescar apucase luna din eleşteul în tremur de-ngheţ.

În cristal albastru
Sălăşluieşte omul palid,cu obrazul sprijinit de stelele sale;
Ori capul şi-l înclină în somn purpuriu.

Dar trecerea neagră a păsărilor atinge mereu
Pe cel văzător,sfinţenia florilor albastre,
Liniştea intimă cugetă la lucruri uitate,îngeri stinşi.

Din nou înnoptează fruntea în roca albită de lună;
Adolescent radios,
Sora apare în toamnă şi neagră destrămare.

Traducere de Petre StoicaPACE E SILENZIO

I pastori avevano seppellito la luna nel bosco sfrondato.
Colla sua rete ruvida
Un pescatore aveva acchiapata la luna dal lago gelato.

Nel cristallo azzurro
Dimora l'uomo pallido, con la guancia appoggoiata alle sue stelle;
Oppure la sua testa inchina nel sonno purpureo.

Ma il passare nero degli uccelli raggiunge sempre
Quello che vede, la santita dei fiori blu,
Il silenzio pensa alle cose dimenticate, angeli spenti.

Ancora pernotta la fronte nella rocca imbiancata dalla luna;
Adolescente radioso,
La sorella scompare nell'autunno e nero dissiparsi.PEACE AND SILENCE

The sheperds have burried the moon in the leaflees woods.
With his rough trawl
A fisherman has catched the moon from the frozen lake.

In the blue crystall
Dwells the pale man, with his cheeck  leant against his stars;
Or his head bent n the purple sleep.

But the black passing of the birds always reaches
The seener, the holiness of the blue flowers,
The silence thinks to the forgotten things, faded angels.

Again the forehead passes the night n the rock whitened by the moon;
Brilliant teen,
The sister disappears in the autumn and black teasing.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...