luni, 29 decembrie 2014

Ki No TsurayukiTANKA

Eşti tot acelaşi,sau altul?
Nu-ţi poţi cunoaşte cu adevărat inima.
După atîta timp
numai florile
înfloresc din nou cu aceeaşi mireasmă.

Traducere de Ioanichie OlteanuTANKA

Sei lo stesso, o altro?
Non puoi veramente conoscere il tuo cuore.
Dopo tanto tempo
soltanto i fiori
fioriscono nuovamente con lo stesso profumo.TANKA

Are you the same, or another?
You cannot truly know your heart.
After so much time
only the flowers
bloom again with the same fragrance.

miercuri, 17 decembrie 2014

Giuseppe UngarettiBUCURIA NAUFRAGIULUI

Şi-ndată se reia
călătoria
cum
după naufragiu
un lup de mare
care supravieţuieşte.

Traducere de Ştefan Augustin Doinaş şi Florian Potra


ALLEGRIA DI NAUFRAGI

E subito riprendere
il viaggio
come
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare.JOY OF SHIPWRECK

And suddenly to begin again
the journey
as 
after the shipwreck
a surviving
sea wolf.

joi, 11 decembrie 2014

Dai WangshuCUGET

Cuget, aşadar sunt un fluture...
Murmurul florilor peste zece mii de ani
Va străpunge ceaţa acolo unde
Nu se poate visa şi nici trezi
Ca să ajung să mişc din aripi de lumină.


PENSO

Penso, cioe sono una farfalla...
Il mormorio dei fiori fra dieci milla anni
Trapassera la nebbia laddove
Non si puo sognare e svegliare
Perche io muova ali di luce.I THINK

I think, so  I am a butterfly...
The murmur of the flowers over ten thousands years
Will break the mist there where
It is not possible to dream and wake
So that I could move wings of light.

duminică, 7 decembrie 2014

RumiÎNDRĂGOSTITUL ESTE ÎNTOTDEAUNA BEAT DE IUBIRE

Îndrăgostitul este întotdeauna beat de iubire.
El este nebun,
Ea este liberă.
El cîntă fericit,
Ea dansează în extaz.
Prinşi de propriile noastre gînduri,
ne îngrijorăm de toate.
Dar îndată ce ne-am îndrăgostit...
"Ce-o fi...o fi!"

Traducere de Simona TrandafirL'INNAMORATO E SEMPRE EBBRO D'AMORE

L'innamorato e sempre ebbro d'amore.
Lui e mato,
Lei e libera.
Lui canta felice,
Lei balla in estasi.
Sprofondati nei propri pensieri
ci preoccupiamo di tutto.
Ma quando ci innamoriamo...
"Che sara...sara!"THE LOVER IS ALWAYS DRUNK WITH LOVE

The lover is always drunk with love.
He is mad,
She is free.
He sings happy,
She dances in ecstasi.
Plunged in our own thoughts
we warry for everything.
But when we fall in love...
"What will be...will be!"

marți, 2 decembrie 2014

Michelangelo Buonarroti
SE TÎNGUIE ÎNDURERATA MINTE...

Se tînguie îndurerata minte
cînd prin iubire sper să fiu ferice
şi cu tari pilde, cu adînci cuvinte,
ruşinea-mi aminteşte şi îmi zice:

Te va ucide soarele-i fierbinte
şi nu eşti Fenix focul să nu-ţi strice!
În van! Cînd vrei să cazi, nu iei aminte
la braţul care vrea să te ridice...

De rău şi adevăr îmi dau eu seamă,
am însă şi-altă inimă - făclie
ce mă distruge, pe cît îi dau vamă...

Îmi stă-ntre două morţi signorul mie:
enigmă-i una, alta-n van mă cheamă
şi pierd şi trup şi suflet pe vecie.

Traducere de C.D.Zeletin


IT IS COMPLAINING MY TORTURED  MIND...

It is complaining my tortured mind
when by means of love I hope to be happy
and with convincing parables, with deep words
reminds me of my disgrace and tells me:

The hot sun of love will kill you
and you are not Phoenix not to damage your fire!
In vain! When you want to fall, you do not care
of the arm that wants to raise you...

Of evil and of truth I am aware 
but I have another heart - a torch
that burns me, as much as I light it...

My signore stands between two deaths:
one is a mystery, the other calls me vainly
and I lose my body and my soul forever.

sâmbătă, 29 noiembrie 2014

Ivan Krasko

ASCEŢII

Seri reci cu lună ce albă şi rece răsare.
Stele de gheaţă, luceferi ce mor în ceţi matinale.

Şterse-amintiri, bîntuite de foc şi de friguri.
N-o să pierim în flăcări de patimi, noi cei rămaşi atîta singuri.

Pîn-a ciopli şi-a lua chipuri de piatră şi sfinţi,
post greu şi cernit am ţinut, încercat de rele dorinţi.

Greu sîngele noi am silit să doarmă în vine,
sufletul tot am ucis şi-ale lui ispite streine.

Acum pogorît-am în pace, singurătatea e făr-de tristeţi.
Trecutul e mort, viitorul mut şi pustiu pentru triştii asceţi.

De jur împrejur un maredeşert, cît ochii cuprind pîcloasa zare...
Pe socluri de piatră noi stăm, ne biciuiesc vînturi hoinare.

Traducere de Corneliu BarboricăASCETI

Seri fredde dalla luna che bianca e fredda spunta.
Stelle di ghiaccio, stelle che muoino nelle nebbie di mattino.

Spenti ricordi, infieriti dal fuoco e febbre.
Noi non periremo in fiamme di passione, noi quelli rimasti tanto tempo soli.

Finche abbiamo tagliato volti di pietra e santi,
abbiamo digiunato, tentati da cattivi desideri.

Il pesante sangue  abbiamo costretto a dormir nelle vene,
L'animo tutto abbiamo ucciso e le sue tentazioni.

Adesso siamo scesi nella pace, la nostra solitudine non e triste.
il passato e morto, il futuro e muto e deserto per i tristi asceti.

Intorno un gran deserto, quanto il nebbioso orizzonte...
Su basamenti di petra ci sediamo, ci frustano venti randagi.HERMITS

Cold evenings with a moon that white and cold rises.
Stars of ice, stars that die in foggy mornings.

Until we have cut and took faces of stone and saints,
we had fasted, tempted by wrong desires.

The heavy blood we have forced to sleep in our veins,
the whole soul we have killed and its strange temptations.

Now we are in peace,our loneliness isn't sad.
The past is dead, the future is mute and desert for the hermits.

All around there is a large desert, as large as the misty horizon...
On stony socles we stand, wandering winds whip us.

marți, 25 noiembrie 2014

Fernando PessoaSALATA

Ce amestec de Natură şi-n farfuria mea!
Surorile mele plantele,
Însoţitoare ale izvoarelor, nişte sfinte
La care nimeni nu se roagă...

Sunt smulse şi iată-le pe masa noastră
Iar prin hoteluri tot felul de clienţi gălăgioşi,
Sosind încărcaţi cu fel de fel de bagaje şi pleduri,
Cer "salată", fără să-şi pună probleme...

Fără să-şi dea seama că-i cer Pămîntului-Maică
Prospeţimea şi copiii lui cei dintîi,
Cele dintîi cuvinte-nverzite pe care el le pronunţă,
Cele dintîi lucruri vii şi strălucitoare
Zărite de Noe
Atunci cînd apele începură să scadă, iar vîrful munţilor
Ieşi la suprafaţă înverzit şi uscat
Şi cînd în văzduh, acolo unde porumbelul îşi făcu apariţia,
Curcubeul se destrăma...

Traducere de Dinu FlămândL'INSALATA

Che miscela di Natura nel mio piatto!
Le mie sorelle, le piante,
Compagne dei sorgenti, delle sante
alle quali nessuno prega...

Sono strappate ed eccole sulla nostra tavola,
E negli alberghi i clienti chiassosi,
Arrivando con bagagli e coperte,
Chiedono "l'insalata", senza pensare...

Senza accorgersi che chiedono alla Terra-Madre
La freschezza e i suoi primi bambini,
Le prime parole verdi che essa pronuncia,
Le prime cose vive e brillanti
Vedute da Noe
Quando le acque cominciarono abbassarsi, e la cima delle montagne
Spunto fuori verde e asciugato
E quando nell'aria, la dove la colomba volo,
L'arcobaleno si dissipava...THE SALAD

What a mixture of Nature in my plate!
My sisters, the plants,
Companions of the fountains, some sains
To whom nobody preys...

They are torn away and here they are on our table,
And in the hotels the noisy customers,
Coming with luggages and blankets,
Asks for "salad", without thinking...

Without realizing that they ask from Mother Earth
Its freshness and its first children,
The first green words that it utters,
The first living and shining things
Seen by Noah
When the waters began to lower, and the top of the mountains
Came out green and dry
And when in the air, where the dove flew,
The rainbow was vanishing...

joi, 20 noiembrie 2014

Rainer Maria RilkeSUFLET ÎN SPAŢIU

Aici sunt, aici, eu ce-am fost smuls, 
şi mă clatin.
Oare cutez? Mă arunc?

Mulţi au fost cei destoinici
acolo unde zoream. Dar acum,
unde şi cei mai mici stăpînesc pînă la capăt,
muţi înaintea lucrării măiastre:
Oare cutez? Mă arunc?

E drept c-am îndurat nopţi din stînjenitul meu
trup: da, prieteni făcusem din el, 
pămînteanul, şi nemărgnirea: 
se revărsa suspinînd,
inima-i ce-o înălţăm fără podoabe.

Dar acum cui să-i arăt
că eu sînt doar suflet?Pe cine uimeşte?
Deodată să fiu cel veşniic,
să nu mai fiu supus contradicţiei,
să nu mai fiu cel ce alină;
să nu mai fiu părtaş decît cu cerul.

Cu greu, încă tainic:
căci între toate deschisele taine,
una-i înfricoşată.

O, cum se întrepătrund îmbrăţişările mari.
Care o să mă prindă, care o să mă dea mai departe,
pe mine cel ce stîngaci îmbrăţişează?

Sau am uitat şi-s în stare?
Uitat-am zbuciumul istovitor
al celor greu iubitori?
Uimit m-arunc spre înalt şi-s în stare.

Traducere de Maria BanuşANIMO NELLO SPAZIO

Qui sono, qui, io che sono stato strappato fuori,
e vacillo.
Che ardisca? Che  mi butta?

Ci sono stati molti bravi
la dove ero in fretta. Ma adesso,
dove anche i piu piccoli regnano fino alla fine,
muti davanti al lavoro divino:
Che ardisca?Che mi butta?

E vero che avevo subito notti da parte del mio scomodo
corpo: si, l'ho fatto amico, 
lui, il terrestre, all'immensta:
si riversava, sospirando,
il cuore che facevo alzare senza gioielli.

Ma adesso a chi mostrare
che io sono soltanto animo? Chi stupire?
All'mprovviso esser l'eterno,
non esser sottomesso alla contradizione
non esser piu quello che allevia;
non esser compagno che al cielo.

A stento, ancora in segreto:
perche tra tutte i segreti aperti,
uno e spaventevole.

O, come si'ntrecciano i grandi abbracci.
Quale mi afferrera, quale mi passera via,
me che maldestramente so abbracciare?

Oppure ho dimenticato e ne sono capace?
Ho dimenticato l'affaticante sbattersi
di quei difficili amanti?
Abbagliato mi butto in alto e sono capace.SOUL IN THE SPACE

I am here, here, I that is pulled out,
and is shaking.
Can I dare? Can I throw myself?

There were many brave people
where I was in a hurry. But here
where even the smallest reign to the end,
dumb in front of the divine work:
Can  I dare? Can I throw myself?

It is true that I have suffered nights from my embarrassed body; 
yes, I have made him friend 
him, the earthly, to the immensity:
it was pouring out, sighing,
the heart that I raised without jewels.

But now to whom can I shaw
that I am only a soul? Who can I amaze?
Suddenly to be eternal,
not to be subject to the contradictions,
not to be that who comforts anymore;
to be accompanied only by the sky.

Hardly, yet in secret:
because among all the open secrets,
one is dreadful.

Oh, how the great embraces are blending.
Who will catch me, who will give me forth,
me that awkwardly can embrace.

Or have I forgotten and I am capable?
Have I forgotten the tiresome struggling
of those difficult lovers?
Astonished I throw myself up in the air and I am capable.

sâmbătă, 15 noiembrie 2014

Jorge Luis BorgesO DESPĂRŢIRE


Înserare ce-ai subminat despărţirea noastră.

Înserare tăioasă, încîntătoare şi monstruoasă,
asemeni unui înger întunecat.
Înserare în care gurile noastre au cunoscut intimitatea pură a sărutărilor.
Timpul inevitabil se revărsa
peste îmbrăţişarea inutilă.
Făceam risipă de pasiune împreună, nu pentru noi,
ci pentru singurătatea ce în curînd avea să vină.
Lumina ne-a respins; noaptea sosise în mare grabă.
Te-am condus acasă în ceasul de gravitate al umbrei pe care numai luceafărul o atenuează.
Precum cel ce se întoarce dintr-o pajişte pierdută, aşa m-am întors eu desprins din îmbrăţişarea ta.
Precum cel ce se întoarce dintr-un tărîm de spade, aşa m-am întors eu din lacrimile tale.
Înserare ce rămîi vie ca un vis
printre celelalte înserări.
Aveam să ating apoi şi să las în urmă
rînd pe rînd nopţi şi depărtări.

Traducere de Andrei Ionescu
UNA SEPARATZIONE


Sera che hai minato la nostra separazione.

Sera tagliente, incantevole e mostruosa,
simile ad un angelo scuro.
Sera in cui le nostre bocche hanno conosciuto l'intimita pura dei baci.
Il tempo si riversava inevitabilmente
sopra l'inutle abbraccio.
Facevamo spreco di passione insieme, non per noi,
ma per la solitudine che presto arrivera.
La luce ci ha rinnegati; la notte e venuta in fretta.
Ti ho condota a casa nell'ora di gravita dell'ombra che soltanto la stella la diminuisce.
Come quello che ritorno da un prato perso, cosi  sono tornato io dal tuo abbraccio.
Come quello che ritorna da una terra di spade, cosi sono tornato io dalle tue lacrime.
Sera che resti viva come un sogno
tra le altre sere.
Succedeva raggiungere e poi superare
poco a poco notti e lontananze.A SEPARATION


Nightfall that sapped our separation.

Sharp, charming and monstrous nightfall
alike a dark angel.
Nightfall in which our mouths knew the pure intimacy of the kisses.
The time was unavoidably pouring out 
over our useless embrace.
We squandered a lot of passion together, not for us,
but for the loneliness that was to come soon.
The light rejected us; the night came in a hurry.
I saw you home in the hour of gravity of the shadow that only the morning star can attenuate.
As someone who comes back from a lost lawn, so I came back from your embrace.
As someone who comes back from a sword land, so I came back from your tears.
Nightfall alive like a dream
among the other nightfalls.
I was to reach and go beyond
turn by turn nights and distances.

miercuri, 12 noiembrie 2014

Georg Trakl


ÎN PARC

Din nou hoinărind prin anticul parc,
O, calmul florilor roşii şi galbene.
O, zei blajini, şi voi sînteţi în doliu,
Şi aurul de toamnă al ulmului.
Imperceptibil se înalţă trestia la marginea
Iazului albastru, tace sturzul în seară.
O! Atunci înclină-ţi fruntea şi tu
Înaintea năruitei marmore a strămoşilor.

Traducere de Petre Stoica


NEL PARCO

Ancora vagabondando per l'antico parco.
O, il calmo dei fiori rossi e gialli.
O, miti dei, anche voi siete in lutto,
Anche l'oro autunnale dell'olmo.
Impercettibile si alza la canna sulla riva
Del lago azzurro, tace il tordo nella sera.
O! Allora piega la tua fronte anche tu
Davanti al rovinato marmo dei avi.IN THE PARK

Again wandering in the antique park.
Oh, the peace of the red and yellow flowers.
Oh, gentle gods, you also are in mourning,
And also the autumnal gold of the elm tree.
Imperceptible the reed is rising on the shore
Of the blue lake, the thrush is silent at evening.
Oh!Then bow your forehead too
In front of the ruined marble of the ancestors.


vineri, 7 noiembrie 2014

Antonio MachadoTREI STROFE TRIMISE LUI UNAMUNO

Doamne, sătul sunt de viaţă,
şi uscat grumazul mi-i
de-a striga mereu în ceaţă,
şi oceanul m-asurzi.
Doamne,sătul sunt de viaţă,
şi mă-neacă lumea, vai!
Doamne, cum lăsatu-m-ai
singur, cu marea în faţă!

Ne jucăm,Doamne,de-a ascunsa,
ori e,Doamne,că te chem
cu vocea prin care gem
şi tu însuţi eşti într-însa?

Eu te caut în tot locul
dar de tine-n veci nu dau,
şi te afli-n toate cele,
că în tine toate stau.


TRE STROFE PER UNAMUNO

Signore, stuffo sono della vita
e secca e la mia gola
per gridar sempre nella nebbia,
e l'oceano mi assordi.
Signore, stuffo sono della vita,
e m'annega il mondo, ahime!
Signore perche mi hai lasciato
solo, col mare davanti!

Facciamo,Signore,a rimpiattino,
oppure,Signore, ti chiamo
colla voce che geme
e tu stesso sei dentro?

Io ti cerco dappertutto
ma non ti trovo mai,
e tu ci sei in tutto
perche tutto c'e in te.THREE STANZAS TO UNAMUNO

Lord, I am tired of life
and dry is my throat
because of calling in the mist,
and the ocean has deafened me.
Lord, I am tired of life
and the world drowns me!
Lord, why have you let me
alone with the sea before?

We play, Lord, hyde and seek,
or, Lord, do I call you
with the moaning voice 
in which you yourself are found?

I search for you everywhere,
but I never find you,
and you are in all the things
because all the things are in you.

duminică, 2 noiembrie 2014

Alain BosquetÎN NUMELE DORURLOR

În numele dorurilor
din care se naşte cristalul.
În numele verbelor masacrate
din care se iscă berzele.
În numele tainei bătrîne
care uneşte muntele
cu cetaceele-amurgului.
În numele gustului pentru dezgust
care veghează-n adîncul nevinovăţiei.
În numele infirmităţii noastre
care se dă drept slavă.

Traducere de Virgil TeodorescuIN NOME DELLE NOSTALGIE

In nome delle nostalgie
da quali e nato il cristallo.
In nome dei verbi trucidati
da quali si scatenano le cicogne.
In nome del vecchio mistero
che unisce la montagna
con i cetacei del tramonto.
In nome del gusto per il disgusto
che sta vegliando nel profondo dell'innocenza.
In nome della nostra infermita
che s'intitola gloria.IN THE NAME OF THE LONGINGS

In the name of the longings
from which is born the crystal.
In the name of the murdered verbs
from which start the storks.
In the name of old mystery
that joins the mountain
with the cetaceans of the sunset.
In the name of the taste for the disgust
that is watching in the depth of innocence.
In the name of our infirmity
that pretends to be glory.

miercuri, 29 octombrie 2014

Rabindranath TagoreJUCĂRII

Copile, cît de fericit eşti tu, cînd pe ţărînă
o dimineaţă-ntreagă mi te joci c-o frîntă ramură în mînă.
Sunt prins de treburile mele
şi ore-ntregi socot la cifre grele.
Poate că-mi vei zvîrli cîte-o privire
şi-un gînd citit pe faţă:
"Ce joc neghiob să-ţi prăpădeşti cu el o dimineaţă."
Copile, am dat uitării arta de-a mă pierde-n gol
cu beţe şi cu turte de nămol.
Eu caut scumpe jucării topind
un bulgăr de-aur şi argint.
Cu orice-ţi cade-n mîini, pe ne-alesele
îţi făureşti atîtea jucării vesele.
Îmi irosesc şi timpul şi puterea
cu lucruri ce nicicînd n-am să le-ating.
În şubreda mea luntre mă tot zbat pe loc,
rîvnind să trec Marea Dorinţei,
mereu uitînd că joc şi eu un joc.GIOCATTOLI

Bambino, quanto felice sei tu, quando nella polvere
un'intera mattinata giochi con un ramo rotto nella mano.
Sono occupato coi miei lavori
ed ore per ore conto difficili numeri.
Forse mi getterai uno sguardo
e un pensiero leggero sul tuo viso:
"Che stupido gioco per sprecare una mattinata."
Bambino, mi sono scordato dell'arte di perdermi nel vuoto
con bastoni e pannelli di fango.
Io cerco cari giocattoli fondendo
una palla d'oro e argento.
Con ogni cosa che prendi, senza scegliere
sai fai tanti gioiosi giocattoli.
Io spreco il mio tempo ed il potere
con cose che mai raggiungero.
Nella mia debole barca mi sbatto nel luogo,
sperando di attraversar il Mare del Desiderio,
dimenticando sempre che anche io faccio un gioco.TOYS

Child, how happy you are, when in the dust 
a whole morning play with a broken twig in your hand.
I am busy with my work
and hours by hours I am counting difficult numbers.
Maybe you will give me a look
and a thought I shall read on your face:
"How a stupid game to waste a morning."
Child, I have forgotten the art of losing myself in the void
with sticks and cakes of mud.
I seek for precious toys melting 
a ball of gold and silver.
With every thing you get, without choosing
you know to make so many cheerful toys.
I waste my time and my power
with thinghs that I shall never reach.
In my weak boat I struggle on the point,
hoping to cross the Sea of Desire,
always forgetting that I also play a game.

joi, 23 octombrie 2014

KabirLUNA STRĂLUCEŞTE ÎN TRUPUL MEU

Luna străluceşte în trupul meu, dar ochii mei orbi n-o văd:
Luna e înăuntrul meu,şi la fel e soarele,
Toba veşniciei nelovită răsună în mine,dar urechile mele surde n-o aud.

Cîtă vreme omul strigă după Eu şi Al meu, nimic nu fac toate muncile sale:
Cînd orice iubire de Eu şi Al meu a murit, atunci s-a încheiat munca Domnului.
Căci munca nu are alt ţel decît aflarea cunoaşterii:
Cînd vine aceea, munca e pusă deoparte.

Floarea pentru rod înfloreşte: cînd leagă rod, floarea se ofileşte.
Moscul e-n cerb, dar cerbul nu-l caută-n sine: el rătăceşte în căutare de iarbă.LA LUNA SPLENDE NEL MIO CORPO

La luna splende nel mio corpo, ma i miei ciechi occhi non la vedono:
La luna c'e dentro di me, e cosi il sole,
Il tamburo dell'eternita non colpito risuona dentro di me, ma i miei sordi orecchi non lo sentono.

Tanto quanto l'essere grida per Io e Mio, nulla valgono i suoi efforti:
Quando qualsiasi amore per Io e Mio e morto, allora finisce il lavoro di Dio.
Perche il lavoro non ha altro fine che trovare la conoscenza:
Quando si raggiunge quella, il lavoro finisce.

Il fiore fiorisce per il frutto: quando frutta, il fiore appassisce.
Il mosco c'e dentro il cervo,ma il cervo non lo cerca dentro: esso erra in cerca d'erba.THE MOON SHINES INSIDE MY BODY

The moon shines inside my body, but my blind eyes do not see it.
The moon is inside me, and the sun too,
The unbeat drum of the eternity sounds inside me, but my deaf ears do not hear it.

As long as the being calls for I and Mine, its efforts mean nothing:
When any love for I and Mine is dead, then the God's work is done.
Because the work has no other aim, but finding the knowledge.
When it is reached, the work is finished.

The flower blossoms for fruit: when makes fruit, the flower withers.
The mosk is inside the deer, but the deer does not seek for it inside, it wanders seeking for grass.

miercuri, 15 octombrie 2014

Ivan V.LalicARGONAUŢI

Marea ne-a suportat,preopcupîndu-se de propria-i eterntate.
Aşa plutim,de pe-un talaz pe altul,
Zile de-a rîndul,nopţi de-a rîndul,ani.

Fireşte, valurile cele ma frumoase nu le-atingem.
Doar vîntu-mprăştie fîşii de-arome
Din mari livezi spre marginile lumii.

Dar nu pe-acelaşi drum cu noi; totuşi cunoaştem
Iubirea,moartea,şi-un tîlc mărunt,
Fire de aur în nisipul amintirii.

Da,şi orgoliul aventurii,murdărit
De sînge şi spălat de vînt curat,sub stele:
Cu mîini nesigure ne scriem numele.

Apoi ne-ntoarcem de-unde am plecat; iar echipajul
Se risipeşte ca un colier,căci rupt e firul
Ursitei noastre.Căpitan-i mort la proră.
Marea nu s-a schimbat.Nimica nu se schimbă.
Nava cu scînduri înflorite putrezeşte-acum pe ţărm.
Puţini cunosc însă secretul: nu sfîrşitul,
Nu - important este să navighezi.

Traducere de Ştefan Augustin DoinaşARGONAUTI

Il mare ci ha sopportato,preoccupandosi della propria eternita.
Cosi abbiamo galleggiato,da una onda all'altra,
Giorni interi,notti inere,anni.

Naturalmente, le piu belle onde non raggiungiamo.
Soltanto il vento spende profumi
Dai grandi frutteti verso le fini del mondo.

Ma non sulla stessa strada; pero conosciamo
L'amore,la morte,e un piccolo sgnificato,
Granelli d'oro nella sabbia della memoria.

Si, anche l'orgoglio dell'avventura,impuro
Di sangue e lavato dal vento,sotto le stelle:
Con mani tremolanti scriviamo il nostro nome.

Poi torniamo la dove abbiamo partito; e l'equipaggio
Si va sparpagliandosi come una collana,perche e rotto il filo
Del nostro destino.Il capitano e morto alla prora.
Il mare non e cambiato.Nulla cambia.
La nave dalle assi fiorite marcia adesso sulla riva.
Pochi conoscono pero il segreto: non la fine,
No - importante e navigare.
ARGONAUTS

The sea supported us, concerning itself with its own eternity.
So we are floating, from a wave to another,
For days, for nights, for years.

Certainly, the most beautiful waves we can't reach.
Only the wind spreads some scents
Ftrom the great orchards towards the ends of the world,

But not on the same road; tough we know
The love, the death, and a little meaning,
Golden grains in the sand of the memory.

Yes, and the vainglory of the adventure, dirty
With blood and washed by the wind, under the stars:
With unsteady hand we write our name.

Then we come back : and the crew
Scatter like a necklace, because the thread
Of our destiny is broken.The captain is dead at bow.
The sea hasn't changed.Nothing changes.
The flowered-boarded ship now is rotting on the shore.
But only a few know the secret: not the end,
No - important is sailing.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...