sâmbătă, 28 iunie 2014

Sohrab Sepehri
APA

Să nu tulburăm pîrîul!
Imaginaţrîngi-vă un porumbel care bea din el,
ori într-un crîng îndepărtat un cintezoi cum îşi spală aripile în el,
sau într-un sătuc de departe cum umple un urcior.
Să nu tulburăm apa!
Poate că pîrîul aleargă la picioarele unui plop
şi mai alină suferinţele inimii cuiva.

Poate un derviş îşi moaie pîinea tare în apă.
Poate o femeie frumoasă se plimbă pe malul pîrîului
şi apa îi sporeşte frumuseţea -
să nu tulburăm pîrîul.

Cum te împrospătează apa!
Ce curent primăvăratic!
Ce prietenoşi îmi par oamenii din satul aşezat în amonte,
ce norocoşi sunt!

Fie ca izvoarele lor să fie veşnic proaspete,
vacile lor mereu fertile!

Nu am văzut satul lor,
dar sunt sigur că urma piciorului lu Dumnezeu
e întipărită la poalele colibei lor
şi luna luminează drumul cuvintelor lor.

Zidurile şi gardurile vii sunt sigur că sunt scunde în satul din amonte.
Albastrul acolo e un adevărat albastru
şi toţi ştiu cînd înfloresc florile.

Ce sat minunat trebuie să fie!
Fie uliţele şi livezile lui pline de muzică!
Oamenii din acel sat
au păstrat pîrîul limpede.
Să nu tulburăm apa!THE WATER

Let us not muddy the brook!
Imagine yourself close to a pigeon that is drinking from it,
or in a distant grove a chaffinch washing its wings in it,
or in a distant village filling up a pitcher.
Let us not muddy the water!
Maybe the brook runs at the root of a poplar tree
and comforts the sufferings of somebody's heart.

Maybe a monk dips his tough bread în the water.
Maybe a beautiful woman walks on the edge of the brook
and the water increases her beauty -
let us not muddy the water.

How the water make you fresh!
What a spring stream!
How friendly seem to me the people in the upstream village,
how lucky they are!

May their water springs be always fresh,
their cows always fertile!

I haven't seen their village,
but I am sure that the God's footmark
is printed at the ground of their cabins
and the moon lights the road of their words.

The walls and the hedges, I am sure, are low in the upstream village.
The blue there is a true blue,
and everybody knows when the flowers bloom.

What a wonderful village must be!  
May its alleys and orchards be full of music!
The people in that village have kept the brook clear.
Let us not muddy the water!


duminică, 22 iunie 2014

Carl Sandburg
LUT

În lut dormim,
În umedul lut răcoros,
În legănarea anilor ce trec
Şi în răsăritul stelelor.

Din lut, apoi,
Caldul lut moale,
Ne înălţăm:
Să dăm formă petalei de trandafir,
Obrazului şi umerilor.

Stăm apoi
Într-o adiere de viaţă
Înălţaţi către argintul soarelui
Deasupra lutului
O zi.LUTO

Nel luto dormiamo,
Nel fresco luto bagnato,
Nel cullare degli anni che passano
Nel spuntar delle stelle.

Dal luto, poi,
Il caldo soffice luto,
Ci alziamo:
A taglio della rosa,
Del viso e della spalla.

Stiamo poi
Ad un soffio di vita
Alzati  verso l'argento del sole
Al di sopra del luto
Un giorno.LOAM

In the loam we sleep,
In the cool moist loam,
To the lull of the years that pass
And the break of stars.

From the loam, then,
The soft warm loam,
We rise:
To the shape of rose leaf,
Of the face and shoulders.

We stand then
To a whiff of life,
Lifted to the silver of the sun
Over and out of the loam
A day.
vineri, 20 iunie 2014

Odisseas ElytisCLIMA ABSENŢEI II

Clipa e dusă pe gînduri înserînd
Fără amintiri
Cu copacul ei mut
Către mare
E dusă pe gînduri înserînd
Făr-o bătaie de aripi, cu chipul neclintit
Către mare
Înserînd
Fără dragoste
Cu gura neînduplecată
Către mare...

Iar eu în liniştea ce-am prins-o în năvod.LA CLIMA DELL'ASSENZA II

L'attimo e pensieroso imbrunendo
Senza ricordi
Con il suo albero muto
Verso il mare
E pensieroso imbrunendo
Senza uno sbatter d'ali, dal viso immobile
Verso il mare
Imbrunendo
Senz'amore
Dalla bocca spietata
Verso il mare...

Ed io nel silenzio che ho preso nella rete.THE CLIME OF ABSENCE II

The moment is thoughtful getting dark
Without memories
With its dumb tree
Towards the sea
It is thoughtful getting dark
Without a struggling of wings, with the face still
Towards the sea
Getting dark
Without love
With the mouth pitiless
Towards the sea...

And me in the silence I have caught in the seine.

marți, 17 iunie 2014

Giuseppe UngarettiNU MAI STRIGAȚI

Încetați să ucideți morții,
Nu mai strigați, nu strigați,
Dacă vreți să-i mai auziți
Dacă sperați să nu piară.

Ei au imperceptibilul susur,
Ei nu foșnesc mai mult
Decît creșterea ierbii,
Veselă, pe unde omul nu calcă.

Traducere Miron Radu ParaschivescuNON GRIDATE PIU

Cessate d'uccidere i morti,
Non gridate piu, non gridate,
Se li volete ancora udire,
Se sperate di non perire.

Hanno l'impercettibile sussurro,
Non fanno piu rumore
Del crescere dell'erba,
Lieta, dove non passa l'uomo.NO MORE SHOUT

Cease to kill the death,
No more shout, do not shout,
If you want hear them anymore
If you hope them not to perish.

They have the imperceptible murmur,
They don't rustle more
Than the growing of the grass
Happy, where the man doesn't walk.


vineri, 13 iunie 2014

Mahmud ShabistariSĂ ȘTII CĂ ÎNTREAGA LUME E O OGLINDĂ

Să ştii că întreaga lume e o oglindă.
În fiecare atom sunt sute de sori aprinşi.
Dacă despici inima unei singure picături de apă
Din ea apar o sută de oceane limpezi.
Dacă cercetezi fiecare fir de praf
Mii de Adami pot fi descoperiți.
Un univers este ascuns într-un  bob de mei.
Totul s-a adunat în punctul prezentului.
Din fiecare punct al acestui cerc sunt extrase mii de forme.
Fiecare punct, în rotaţia sa în cerc,
Este cînd un cerc,cînd o circumferinţă care se roteşte.DEVI SAPPERE CHE L'INTERO MONDO E UNO SPECCHIO

Sappia che l'intero mondo e uno specchio.
In ogni atomo ci sono mille soli accesi.
Se spezzi il cuore di una sola goccia d'acqua
Da essa si riversano cento oceani chiari.
Se guardi bene ogni granello di polvere
Migliaia di Adami possono essere scoperti.
Un'universo e nascosto in una fava.
Tutto si e riunito nel punto del presente.
Da ciascun punto di questo cerchio sono estratte migliaia di forme.
Ciascun punto, nella sua rotazione nel cerchio,
E a volte un cerchio, a volte una circonferenza che gira.YOU HAVE TO KNOW THAT THE ENTIRE WORLD IS A MIRROR

You have to know that the entire world is a mirror.
In every atom there are thousands of burning suns.
If you split the heart of a single drop of water
From it a hundred clear oceans flow.
If you watch each grain of dust
Thousand Adams can be discovered.
An universe is hidden in a grain of millet.
All have gathered in the point of the present.
From each point of this circle are extracted thousands shapes.
Each point, in its rotation in the circle,
Is sometimes a circle, and sometimes a circumference that turns round.

sâmbătă, 7 iunie 2014

Vasko PopaDEPARTE ÎN NOI

Freamătă verzile mănuşi
Pe ramurile arborilor de pe alee

Seara ne poartă la subsuoară
Pe un drum care nu lasă urme

Ploaia cade-n genunchi
În faţa ferestrelor transfuge

Curţile ies de prin porţi
Privind îndelung în urma noastrăLONTANO DENTRO DI NOI

Fremano i verdi guanti
Sui rami degli alberi nel viale

La sera ci porta sottobraccio
Su una strada che non ha tracce

La pioggia cade in ginocchia
Davanti alle finestre transfughe

I cortili escono dalle porte
Guardando a lungo dietro noi.FAR AWAY INSIDE US

The green gloves rustle
On the branches of the trees in the alley

The evening carries us underarm
On a road without traces

The rain falls on its knees
In front of the deserter windows

The courtyards come out from the gates
Looking for a long time behind us.

miercuri, 4 iunie 2014

Paul EluardFĂRĂ SUPĂRARE

Lacrimi ale ochilor, dureri ale năpăstuiţilor,
Nenorociri neluate-n seamă şi plînset fără culoare.
Nu vrea nimic, nimic nu cere, deşi nu e nepăsător,
Şi e mîhnit dacă e liber, mîhnit cînd e în închisoare.

Amară-i vremea; noaptea e atît de neagră
Că nu te-nduri să scoţi un orb pe stradă.
Cei tari se odihnesc; neputincioşii
Stăpîni sunt pe putere.
Lîng-al reginei scaun stă regele-n picioare.

Surîsuri şi suspine, blesteme, putrezesc
În gura celor muţi, în ochii celor laşi.
Nu vă atingeţi! Totu-i aprins şi totul arde!
Mîinile
Le-aveţi făcute pentru buzunare
Şi pentru frunţi.

O umbră...
Nefericirea lumii-ntregi...
Deasupra ei iubirea mea,
Ca o sălbăticiune crudă,
Goală.SENZA RISENTIMENTO

Lacrime degli occhi, dolori dei sfortunati,
Guai sbadati e pianto privo di colore.
Non vuole nulla, nulla chiede, anche se non e indifferente,
E soffre se e libero, soffre nella prigione.

Amaro e il tempo; la note e cosi nera
Da non deciderti di lasciar un cieco nella strada.
I potenti riposano; i deboli
Sono padroni del potere.
Accanto alla sedia della regina sta il re nei piedi.

Sorrisi e sospiri, maledizioni, marciono
Nella bocca dei muti, negli occhi dei vigliacchi.
Non toccate!Tutto e acceso e brucia!
Le mani
Sono fatte per le tasche
E per le fronti.

Un'ombra...
L'infelicita del mondo intero...
Sopra di essa il mio amore,
Come un creatura selvatica crudele,
Nuda.WITHOUT OFFENCE

Tears of eyes, pains of the oppressed,
Unnoticed misfortunes and weeping out of colour.
It wants nothing, it asks nothing, though it is not indifferent,
And suffers if is free, suffers in the prison.

Bitter is the weather;the night is so black
That you have not the heart to leave a blind man in the street.
The powerful rest;the weak
Are the masters of the power.
Near the queen's chair the king stand up.

Smiles and sighs,curses, rots
In the dumb's mouth, in the coward's eyes.
Don't touch! All is hot and burn!
The hands
Are made for the pockets
And for the foreheads.

A shadow...
The misfortune of the entire world...
Above it my love,
Like a cruel wild creature,
Naked. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...