vineri, 23 august 2013

Ghiorghios SeferisREGRET

Regret că am lăsat să-mi treacă printre degete
un fluviu larg
şi n-am băut nici o picătură.
Acuma în piatră mă scufund.
Un mic pin ivit din pămîntul roşu
mi-i singura tovărăşie.
Tot ce-am iubit a pierit cu casele
care erau noi astă vară
şi s-au prăbuşit sub vîntul toamnei.

Traducere de Aurel Rău


RIMPIANTO

Mi rincresce di aver lasciato passare fra le mie ditta
un largo fiume
e non ho bevuto nemmeno una goccia.
Adesso mi tuffo nella pietra.
Un piccolo pino spuntato dalla rossa terra 
e la mia sola compagna.
Tutto cio che ho amato e perito insieme alle case
che eravano nuove l'estate scorsa
e sono crollate sotto il vento dell'autunno.REGRET

I regret that I have let pass through my fngers
a large river
and I have drunk no drop.
Now I sink in the stone.
A little pine sprung from the red earth
is my only company.
All that I used to love have perished together with the houses
which were new last summer
and have come down under the autumn wind.

joi, 22 august 2013

Rutger Kopland

PLECAREA FIICELOR

Desigur, trebuiau să plece, văzusem asta
pe feţele lor schimbîndu-se încet
din feţe de copii în feţele unor prieteni
din feţele de-altă dată în cele de-acum.

Simţisem, şi nările mă învăţaseră asta cînd ele mă sărutau,
pielea ş părul lor mă uitaseră,
nu ca odinioară,
cînd mai eram stăpîni peste timp.

În casa noastră crescuse o lume de dor,
fericire, durere, tristeţi, în
odăile lor, acolo strîngeau ce-aveau
să ia la plecare, amintirile.

Acum, ele s-au dus, iar eu mă uit pe ferestrele lor:
întocmai aceeaşi privelişte, întocmai
aceeaşi lume de-acum douăzeci de ani,
cînd viaţa-mi de-aici abia începea.

Traducere de Gheorghe NicolaescuLA PARTITA DELLE FIGLIE

Certamente, dovevano partire, avevo visto questo
sui loro visi cambiando lentamente
dai visi di bambine in visi di amiche
dai visi di una volta nei visi d'oggi.

Avevo sentito, e le narici mi avevano insegnato quando loro mi baciavano,
la loro pelle ed i loro capelli mi avevano dimenticato,
non come una volta,
quando eravamo padroni del tempo.

Nella nostra casa aveva cresciuto un mondo di desideri,
felicita, dolore, malinconie, nelle
loro stanze radunavano quello che avevano
da prendere alla partenza, i ricordi.

Adesso loro sono partite e io guardo le loro finestre:
proprio la stessa vista, proprio
il stesso mondo di vent'anni fa,
quando la mia vita qui cominciava.THE DEPARTURE OF THE DAUGHTERS

Certainly, they had to go, I  had seen it
on their faces turning slowly
from chldish faces into friendly faces
from the faces of once into the faces of now.

I had felt, and my nostrils had tought me when they kissed me,
their skin and hair had forgotten me,
not as once,
when we were masters of the time.

In our house had grown a world if desires,
happiness, pain, sadness, in
their rooms  they were gathering the things
they wanted to take leaving, the memories.

Now they have gone, and I look through their windows:
just the same sight, just
the same world of twenty years ago,
when my life here begane.
marți, 20 august 2013

Federico Garcia LorcaCÎMP DE LĂMÎI

Cîmp de lămîi,
clipă
a visului meu.

Cîmp de lămîi,
cuib
de sîni galbeni.

Cîmp de lămîi,
sîni la care sug 
brizele mării.

Cîmp de lămîi,
cîmp de portocali muribunzi,
cîmp de portocali fără sînge.

Cîmp de lămîi,
tu mi-ai văzut iubrea spintecată
de securea unui gest.

Cîmp de lămîi,
dragostea mea copilă, dragostea mea
fără sprijn şi fără trandafir.

Cîmp de lămîi.

Traducere de Teodor BalşCAMPO DI LIMONI

Campo di limoni,
instante 
del mio sogno.

Campo di limoni,
Nido
di seni  gialli.

Campo di limoni
seni ai quali succhiano
le brezze del mare.

Campo di limoni,
campo d'aranci morenti,
campo d'aranci senza sangue.

Campo di limoni,
tu hai visto il mio amore squartato
dall'ascia di un gesto.

Campo di limoni,
il mio amore fanciullo, il mio amore
senza appoggio e senza rosa.

Campo di limoni.FIELD OF LEMON TREES

Field of lemon trees,
moment
of my dream.

Field of lemon trees, 
nest
of yellow bosoms.

Field of lemon trees,
bosoms sucked
by the sea breezes.

Field of lemon trees,
field of dying orange trees,
field of bloodless orange trees.

Field of lemon trees,
you have seen my love splitted
by the axe of a gesture.

Field of lemon trees,
my childish love, my love
wtihout support and without rose.

Field of lemon trees.

sâmbătă, 17 august 2013

Giuseppe UngarettiAGONIE

Să mori aidoma ciocîrliilor însetate
deasupra mirajului

Ori aidoma pitpalacului
îndată ce-a trecut marea
în primele tufe
fiindcă de zbor
nu mai are dorinţă

Dar nu să trăieşti pentru a te lamenta
aidoma sticletelui orb.

Traducere de Iulian FilipAGONIA

Morire come le allodole assetate
sul miraggio

O come la quaglia
passato il mare
nei primi cespugli
perche di volare
non ha piu voglia

Ma non vivere di lamento
come un cardellino accecato.AGONY

To die like the thirsty skylarks
over the mirage

Or like the quail
passed the sea
in the first bushes
because to fly
it has no more will

But not  live wailing
like a blinded goldfinch.

vineri, 16 august 2013

Rainer Maria RilkePOETUL

Oră, mă laşi, te duci în larg,
Şi mă răneşte aripa-ţi grea.
Singur : cu gura-mi ce să fac ?
Cu noaptea mea ? Cu ziua mea ?

Iubită n-am, nici casă ca să stau,
şi nici un loc în care să trăiesc.
Şi orice lucruri cărora mă dau,
devin bogate şi mă cheltuiesc.

Traducere de Maria Banuş


IL POETA

Ora, mi lasci, vai in altomare.
E mi ferisce la tua pesante ala.
Solo: che fare con la mia bocca?
Con la mia notte? Con il mio giorno?

Ragazza non ho, ne alloggio,
E nessun luogo per vivere.
E ogni cosa a cui offro me stesso
Divengon ricche e mi disperdono.THE POET

Hour, you leave me, and go offshore.
And your heavy wing hurts me.
Lonely : with my mouth what to do ?
With my night ? With my day?

I have no mistress, no house to stay,
nor any place to live.
And every thing to whom I give myself
becomes rich and wastes me.

joi, 15 august 2013

Archibald MacLeishARS POETICA

Un poem ar trebui să fie palpabil şi tăcut
ca un fruct rotund.

Mut
Ca vechile melodii din degete.

Tăcut ca piatra cea roasă
A stîncilor unde creşte muşchiul...

Un poem ar trebui să fie lipsit de cuvinte
Ca zborul păsărilor.

*

Un poem ar trebui să fie nemişcat în timp
Aşa cum pe cer suie luna,

Lăsînd, aşa cum luna lasă
Ram cu ram copacul cuprins de noapte,

Lăsînd, cum luna lasă-n urmă iarna,
Amintire cu amintire cugetul...

Un poem ar trebui să fie nemişcat în timp
Aşa cum luna suie pe cer.

*

Un poem ar trebui să semene cu adevărul
Nu să fie adevărat.

Pentru toate poveştile triste
O uşă deschisă şi o frunză de arţar.

Pentru iubire
ierburi culcate şi  faruri peste mare...

Un poem n-ar trebui  să-nsemne ceva
Ci să fie.ARS POETICA

A poem should be palpable and  mute
As a globed fruit.

Dumb
As old melodies to the thumb.

Silent as the sleeve-worn stone
Of casement ledges where the moss has grown...

A poem should be wordless
As the flight of birds.

*

A poem should be motionless în time
As the moon climbes,

Leaving, as the moon releases
Twig by twig the night-entangled tree,

Leaving, as the moon behind the winter leaves,
Memory by memory the mind...

A poem should be motionless în time
As the moon climbes.

*

A poem should be equal to
Not true.

For all the history of grief
An empty doorway and a maple leaf.

For love
The leaning grasses and two lights above the sea...

A poem should not mean
But be.ARS POETICA

Un poema dovrebbe essere palpabile e muto
Come un tondo frutto.

Muto
Come le vecchie melodie a ditta.

Silenzioso come il smussato sasso
Delle roccie dove cresce il muschio...

Un poema dovrebbe essere senza parole
Come il volo degli uccelli.

*

Un poema dovrebbe essere immobile nel tempo
Cosi come sale la luna,

Lasciando, come la luna lascia
Ramo per ramo l'albero con la notte intrecciato,

Lasciando, come la luna lascia indietro l'inverno,
Ricordo a ricordo, la mente...

Un poema dovrebbe essere immobile nel tempo
Cosi come sale la luna.

*

Un poema dovrebbe essere uguale a
Ma non vero.

Per tutta la storia del dolore
Una porta aperta e una foglia d'acero.

Per l'amore
le erbe a terra e due luci sul mare...

Un poema non dovrebbe significare
Ma essere.

miercuri, 14 august 2013

Rabindranath TagoreDEŞI ÎNSERAREA SE APROPIE...

Deşi înserarea se apropie cu paşi moi şi-a făcut semn ca toate cîntecele să contenească;
Deşi ai rămas singură şi eşti obosită;
Deşi neliniştea colcăie în întuneric şi învăluită e faţa cerului;
Totuşi, o, pasăre, pasărea mea, auzi-mă, nu-ţi strînge aripile!

Nu este lucirea întunecată a frunzelor pădurii, ci marea care se învolbură asemeni unui şarpe negru, de beznă.
Nu e dansul iasomiei în floare, ci spuma foşnind fosforescent.
O, unde-i ţărmul verde, însorit, unde ţi-e cuibul?
Pasăre, o, pasăre a mea, auzi-mă, nu-ţi strînge aripile!

Noaptea însingurată stăruie pe calea ta, zorii dorm dincolo de colinele întunecate.
Cu răsufletul la gură stelele numără orele, paloarea lunii străbate noaptea adîncă.
Pasăre, o, pasărea mea, auzi-mă, nu-ţi strînge aripile!

Nici teamă nu-i, nici deznădejde pentru tine.
Nu e nici cuvînt, nici şoaptă, nici strigăt.
Nu e sălaş, nici loc de odihnă.
Doar aripile tale şi cerul fără de cărare.
Pasăre, o, pasărea mea, auzi-mă, nu-ţi strînge aripile!

Traducere de Iv. Martinovici
ANCHE SE LA SERA S'AVVICINA...

Anche se la sera s'avvicina con sofici passi e acceno che tutti i canti finiscano;
Anche se sei rimasta sola e sei stanca;
Anche se l'ansia brulica nel buio e velata e la faccia del cielo;
Tuttavia, o, uccello, mio uccello,ascoltami, non stringere le tue ali!

Non c'e il brillar scuro delle foglie del bosco, ma il mare che si vortica come un serpente nero, di buio.
Non c'e la danza del gelsomino in fiore, ma la schiuma frusciando fosforescente.
O, dov'e la sponda verde, soleggiato, dov'e il tuo nido?
Uccello, o, uccello mio, ascoltami, non stringere le tue ali!

La notte solitaria indugia sulla tua strada, l'alba dorme oltre le scure colline.
Fiatto alla gola, le stelle contano le ore, il palore della luna pervade la profonda notte.
Uccello, o, uccello mio, ascoltami, non stringere le tue ali!

Ne paura c'e, ne disperazione per te.
Non c'e parola, ne bisbiglio, ne grido.
Non c'e riparo, ne riposo.
Soltanto le tue ali e il cielo senza sentieri.
Uccello, o, uccello mio, ascoltami, non stringere le tue ali!

ALTOUGH THE EVENING IS COMING...

Altough the evening is coming and makes sign tahat all the songs finish ;
Although you are lonely and tired ;
Although the anxiety is swarming in the darkness and the face of the sky is veiled ;
However, o, bird, my bird, listen to me, don't fold your wings !

It isn't the dark glow of the forest leaves, but the sea that is swirling like a black snake, of darkness.
It isn't the dance of the jasmine in flower, but the rustling of the phosphorescent foam.
Oh, where is the green sunny shore, where is your nest ?
Bird, o, my bird, listen to me, don't fold your wings !

The lonely night persist on your way, the dawn is sleeping beyond the dark hills.
The stars are counting the hours, the palor of the moon crosses the deep night.
Bird, o, my bird, listen to me, don't fold your wings !

There is no fear , no despair for you.
There is no word, no whisper, no cry.
There is no shelter, no resting place.
Only your wings and the sky without a path.
Bird, o, my bird, listen to me, don't fold your wings !

marți, 13 august 2013

RumiCUM AI PUTEA GĂSI PERLA...

Cum ai putea găsi perla doar uitîndu-te la mare ?
Dacă o cauţi, fii un căutător adevărat :
scufundătorul trebuie să aibă cîteva însuşiri :
să îşi încredinţeze viaţa în mîinile lui Dumnezeu,
să îşi oprească respiraţia, şi
să se arunce cu capul înainte.

Traducere de Simona TrandafirCOME POTRESTI TROVARE LA PERLA...

Come potresti trovare la perla soltanto guardando il mare?
Se la cerchi sii un pescatore vero:
il tuffatore bisogna avere un paio di qualita:
affidare la sua vita nelle mani di Dio,
fermare il suo respiro, e
buttarsi con la testa avanti.
HOW WOULD YOU FIND THE PEARL...

How would you find the pearl only looking at the sea ?
If you look for it, be a true seeker :
the pearl fisher must have some qualities :
to commit his life in the hands of God,
to stop his breathing, and
to throw himself forward.

luni, 12 august 2013

Fernando PessoaPAZNICUL TURMELOR

IX

Eu sunt un paznic de turme.
Turmă - gîndurile mele,
Iar toate gîndurile mele sunt doar senzaţii.
Eu gîndesc cu ochii şi cu urechile
Şi cu mîinile şi cu picioarele
Şi cu nasul şi cu gura.

A gîndi o floare înseamnă a o vedea şi mirosi
Iar a mînca un fruct înseamnă a-i cunoaşte gustul.

Iată de ce în zile cu zăpuşeală cînd
Mă simt trist de cît de mult mă bucur,
Şi cînd mă tolănesc în iarbă cît sunt de lung,
Şi închid ochii înfierbîntaţi,
Îmi simt tot corpul întins peste realitate,
Cunosc adevărul şi-s fericit.

Traducere de Dinu Flămând


IL CUSTODE DEI GREGGI

IX

Io sono il custode dei greggi.
Gregge - i miei pensieri,
E tutti i miei pensieri sono solo sensazioni.
Io penso con gli occhi e con le orecchie
E con le mani e con i piedi
E con il naso e con la bocca.

Pensare un fiore vuol dire vederlo e annusarlo
E mangiare un frutto vuol dire conoscere il suo sapore.

Ecco perche nei giorni con afa quando
Mi sento triste di quanto sono lieto,
E quando mi sdraio nell'erba 
E chiudo i miei occhi accaldati,
Sento tutto il mio corpo steso sopra la realta,
Conosco la verita e sono felice.THE WATCHMAN OF THE FLOCKS

IX

I am the watchman of the flocks.
Flock - my thoughts,
And all my thoughts are sensations.
I think with my eyes and  ears
And with my hands and  feet
And with my nose and  mouth.

To think a flower means seeing it and smelling it
And to eat a fruit means to know its taste.

Here why in the stifling days when
I feel sad of how much I am glad,
And when I lay in the grass
And I close my heated eyes,
I feel my whole body stretched over reality,
I know the truth and I am happy.

duminică, 11 august 2013

Carl Sandburg
BUCURIE

Lasă bucuria să te învolbure.
Întinde mîna
şi opreşte-o, cînd trece pe-alături în zbor,
cum îşi înşfacă apaşul
femeia, în dans.
Am văzut-o trecînd,
colcăitoare, rîzînd în hohot,
cîntînd şi cîntînd.
Sub coaste inima era strivită
de-o iubire năprazncă.
Bucurie pretutindeni,
bucurie mereu.
Lasă-te de bucurie ucis!
Ţine-te departe de măruntele morţi.

Traducere de Maria BanuşJOY

Let a joy keep you.
Reach out your hands
And take it when it runs by.
As the Apache dancer
Clutches his woman.
I have seen them
Live long and laugh loud,
Sent of singing, singing,
Smashed to the heart
Under the ribs
With a terrible love.
Joy always,
Joy everywhere.
Let joy kill you!
Keep away from the little deaths.
GIOIA

Lascia comprenderti la gioia.
Stendi la tua mano
E prendila quando passa vicino.
Come il danzatore indiano
Afferra la sua donna.
L'ha vista passando 
ridendo a scrosci,
cantando e cantando.
Sotto le costole il cuor era schiacciato
da un terribile amore.
Gioia sempre,
Gioia dappertutto.
Lascia la gioia ucciderti!
Stai lontano dalle piccole morti.

vineri, 9 august 2013

Vasko PopaDEPARTE ÎN NOI ( 8 )

Ni se-ntîlnesc
În intersecţii
Vineţiile cearcăne-ale zilei

Capul de l-aş întoarce
Soarele ar cădea de pe creangă

Surîsurile îngropatu-le-ai
În palmele mele
Cum să le readuc la viaţă

Umbra mi-e din ce în ce mai grea
Cineva-i leagă aripile

Minunată tu deschizi ochii
Adăpostindu-mă tăcut
Noaptea începe brusc să mă caute

La capătul aleii
Platanul îşi aprinde o ţigară.
LONTANO IN NOI

S'incontrano
All'incroci
Le nostre livide occhiaie del giorno

Se voltassi la testa
il sole cadesse dal ramo

I tuoi sorrisi hai seppelito
Nelle mie palme
Come riportarli alla vita

La mia ombra e sempre piu pesante
Qualcuno allaccia le sue ale

Meravigliosa tu apri gli occhi
Riparandomi in silenzio
La notte comincia all'improvviso di cercarmi

Alla fine del vicolo
Il sicomoro accende una sigaretta.FAR IN US

They meet
In the crossings
Our bluish circles of the day

If I should turn the head
The sun would fall from the branch

You have buried your smiles
In my palms
How to bring them to life

My shadow is heavier and heavier
Someone ties its wings

Wonderful you open your eyes
Sheltering me silently
The night begins suddenly to look for me

At the end of the alley
The plane tree lights up a cigarette.


joi, 8 august 2013

Sylvia Plath
OGLINDA

Sunt de argint şi exactă. Nu am prejudecăţi.
Orice văd înghit imediat.
Aşa cum e, ne-nceţoşat de dragoste sau repulsie.
Nu sunt crudă, ci doar adevărată,
Ochiul unui mic zeu, în patru colţuri.
Aproape tot timpul mă gîndesc la zidul opus.
Este roz cu picăţele. L-am privit atît de mult
Că-l cred o parte din inima mea. Dar el pîlpîie.
Chipuri şi umbre ne despart din cînd în cînd.
Acum sunt un lac. O femeie se apleacă spre mine
Cerîndu-mi să-i spun cine este cu adevărat.
Apoi se întoarce spre acei mincinoşi: lumînările sau luna
Şi-i văd spatele şi i-l reflect cu credinţă.
Mă răsplăteşte cu lacrimi şi cu agitarea mîinilor.
Sunt importantă pentru ea. Ea vine şi pleacă.
În fiecare dimineaţă faţa ei înlocuieşte întunericul.
În mine a înecat o fată tînără şi din mine se ridică o femeie bătrînă
Înspre ea zi de zi, ca un peşte hidos.THE MIRROR

I am silver and exact. I have no preconceptions.
What ever you see I swallow immediately.
Just as it is, unmist by love or dislike.
I am not cruel, only faithful,
The eye of a little god, four-cornered.
Most of the time I mediate on the opposite wall.
It is pink, with speckles. I have looked at it so long
I think it is a part of my heart. But it flickers
Faces and darkness separate us over and over.
Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what really is.
Then she turns to those liars, the candles or the moon.
I see her back, and Ireflect it faithfully.
She rewards me with tears and agitations of hends.
I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drawned a young girl, and in me an old woman
Rises toward her day after day, like a terrible fish.LO SPECCHIO

Sono d'argento e sono precisa. Non ho pregiudizi.
Qualunque vedo inghiottisco imediatamente.
Cosi com'e, non annebbiato dall'amore o dal rifiuto.
Non sono crudele, ma vera,
L'occhio  di un piccolo dio, in quattro angoli.
Quasi tutto il tempo penso al muro opposto.
E roseo dai puntini. L'ho guardato tanto
Da crederlo parte del mio cuore. Ma esso crepita.
Visi e ombre ci seaparano a volte.
Adesso sono un lago. Una donna s'inclina verso di me
Chiedendomi di dirle chi e davvero.
Poi si volta verso quei bugiardi: le candele, la luna
E io vedo le sue spalle e le rifletto fedelmente.
Mi ricompensa con lacrime e l'agitarsi delle mani.
Sono importante per lei. Lei viene e se ne va.
Ogni mattino il suo viso sostituisce il buio.
In me annega un volto giovane e da me si alza una donna vecchia
Verso di lei giorno per giorno, come un pesce orribile.

marți, 6 august 2013

Wit JaworskiALERGĂTORII

Prin pădurea arsă mergem pe un drum prăfuit.
Prin lunci de aer ei aleargă după razele soarelui.

Fiecare piatră, fiecare fir de praf, e cuvînt amuţit.
În fiecare fir de iarbă bate pulsul alergătorului.

Traducere de Valeriu Butulescu


I CORRIDORI

Attraverso il bosco bruciato camminiamo su una strada polverosa.
Attraverso prati d'aria essi corrono dopo i raggi del sole.

Ogni pietra, ogni granello di polvere, e parola muta.
In ogni filo d'erba batte il pulso del corridore.THE RUNNERS

Across the burnt woods we walk on a dusty road.
Across meadows of air they run after the sun rays.

Every stone, every grain of dust, is dumb word.
In every blade of grass beats the runner's pulse.

luni, 5 august 2013

Paul EluardUN CHIP

Un chip la ceas de asfinţit
un leagăn între veştedele frunze-ale zilei
o mireasmă de ploaie
fără pic de lumină
izvorul undei din adîncul apei
oglinda vie a oglinzii sparte
un chip în ale tăcerii balanţe
o piatră printre alte pietre
printre pîlpîirile ultimilor lumini ale zilei
un chip asemeni tuturor chipurilor pe care le-am visat.UN VOLTO

Un volto all'ora del tramonto
una culla tra le appassite foglie del giorno
un'odore di pioggia
senza un po' di luce
la sorgente dell'onda nel profondo dell'acqua
lo specchio vivo dello specchio rotto
un volto nella bilancia del silenzio
un a pietra tra altre pietre
tra i tremolii delle ultimi luci del giorno
un volto simile ai tutti i volti che ho sognato.A FACE

A face in the hour of twilight
a cradle among the withered leaves of the day
a scent of rain
without a little light
the spring of the wave in the depth of the water
the living mirror of the broken mirror
a face in the balance of the silence
a stone among the other stones
among the flickerings of the last lights of the day
a face alike every face that I have dreamt.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...