sâmbătă, 31 martie 2012

Rabindranath Tagore

                                      

PUNE TEMEI PE IUBIRE...

" Pune temei pe iubire, chiar dac-aduce durere. Inima nu ţi-o fereca ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi nu le pot pricepe ! "

" Rostul inimii e doar să se dăruie într-o lacrimă, într-un cîntec, iubito ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi nu le pot pricepe ! "

" Răsfăţul dragostei e vremelnic asemeni uni strop de rouă ; în vreme ce rîde, moare. Dar durerea este puternică şi statornică. Îngăduie dragostei ce doare să fie trează-n ochii tăi ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi nu le pot pricepe ! "

" Floarea de lotus se desface-n lumina soarelui şi dă tot ce are. Ea nu rămîne doar mugur în ceaţa eternă a iernii ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi eu nu le pot pricepe ! "


HAVE FAITH IN LOVE...

" Have faith in love, even if it brings pain. Don't shut your heart ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't undrstand them ! "

" The destiny of the heart is to offer itself in a tear, in a song, my love ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't understand them ! "

" The delight of love is temporary like a drop of dew, while it laughs,it dies. But pain is strong and constant. Allow the hurting love  to be awake in your eyes ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't understand them ! "

" The lotus flower opens in the sunlight and gives everything it has. It doesn't remain only a bud in the eternal mist of the winter ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't understand them ! "

vineri, 30 martie 2012

Anonim

                                     
ÎNFRUNTÎND NINSOAREA

Înfruntînd ninsoarea,
A şi venit primăvara -
Poate că va topi
Îngheţatele lacrimi
Ale privighetorilor...


DEFYING THE SNOW

Defying the snow,
Here the spring has come -
Maybe it will melt
The frozen tears
Of the nightingales...

luni, 26 martie 2012

Cesare Pavese

                         

YOU WIND OF MARCH

Eşti viaţa şi moartea.
Ai venit în martie
Pe pămantul pustiu -
Fiorul durează.
Sînge al primăverii
- Anemonă sau nor -
Pasul tău gingaş
Silueşte ţărîna.
Reîncepe durerea.
Pasul tău gingaş
Redeschide durerea.
Era rece ţărîna
Sub cerul sărac,
Inertă şi ferecată
În lîncedul somn
Acelui ce a încetat să mai sufere.
Chiar îngheţul era blînd
În adâncimile inimii.
Între viaţă şi moarte
Speranţa tăcea.

Acum orice trăieşte
Are un glas şi un sînge.
Acum pămîntul şi cerul
Sunt un puternic fior,
Nădejdea le zguduie,
Dimineaţa le răscoleşte,
Pasul tău le scufundă,
Suflul tău de auroră.
Sînge al primăverii
Tremură-ntregul pămînt
De un tremur străvechi.

Ai redeschis durerea.
Esti viaţa şi moartea.
Deasupra pămîntului gol
Ai trecut uşoară
Ca rîndunica sau norul,
Şi torentul inimii
S-a trezit şi irumpe
Şi se reflectă în cer,

Şi lucrurile le oglindeşte,
Şi lucrurile suferă, se zvârcolesc
În inimă şi în cer.
Aşteptându-te.
E dimineaţa, e aurora,
Sînge al primăverii,
Ai siluit ţărâna.

Speranţa se zvârcoleşte
Te aşteaptă, te cheamă.
Eşti viaţa şi moartea.
Pasul tău e uşor.YOU WIND OF MARCH

You are the life and the death
You came on march
On the desert ground -
The thrill lasts.
- Wind flower or cloud -
Your gentle step
Rapes the dust.
The pain begin again.
Your gentle step
Opens the pain again.
The dust was cold
Under the poor sky,
Still and shut
In the flat sleep
Of that who stopped to suffer.
The frost itself was mild
In the depth of the heart.
Between life and death
The hope was silent.

Now everything live,
Has a voice and a blood.
Now the earth and the sky
is a powerful thrill,
The hope shakes them,
The morning stirs them up,
Your step dips them,
Your dawn breath.
Blood of the spring
The entire earth are trembling
By a ancient trembling.

You opened the pain again.
You are the life and the death.
Over the bear ground
You passed lightly
Like the swollow or the cloud,
And the torrent of the heart
Awoke and bursts
And reflect itself in the sky,
And mirrors the things,
And the things suffer, writhe
In the heart and in the sky,
Waiting for you.
It's morning, it's dawn,
Blood of the spring,
You raped the dust.

The hope are writhing ,
Waits for you, calls you.
You are the life and the death,
Your step is light.

duminică, 25 martie 2012

Rainer Maria Rilke


SĂ NU-NCERCI VIAŢA S-O PRICEPI

Să nu-ncerci viaţa s-o pricepi,
atunci se face sărbătoare.
Şi fiecare zi s-o-ncepi,
ca un copil ce pe cărare,
primeşte darul, numai floare,
al adierilor ce trec.

S-adune florile-n buchet,
nu-i trece pruncului prin minte.
Din păr el le desface-ncet,
întinde mîinile-nainte
şi cere altele fierbinte,
la anii tineri care-ncep.


DON'T TRY TO UNDERSTAND THE LIFE

Don't try to understand the life,
only then the feast begins.
And every day you start
as a child who on the path
receive the present, only flowers,
of the breathes that are blowing.

To gather the flower in a bunch
doesn't pass on the child's mind ,
he takes them slowly from his hair,
stands his hand forward
and asks ardently for more ,
within his young years that begin.

duminică, 4 martie 2012

Jorge Luis BorgesREMUŞCARE PENTRU ORICE MOARTE

Desprins de memorie şi de speranţă,
nelimitat, abstract, aproape viitor,
mortul nu e un mort : este moartea.
Precum Dumnezeul misticilor,
căruia trebuie să i se refuze toate predicatele,
mortul pretutindeni străin
nu este decît pierzania şi absenţa lumii.
Îi răpim totul,
nu-i lăsăm nici o culoare, nici o silabă : 
aici e curtea pe care ochii lui n-o mai văd,
acolo e trotuarul pe care speranţa lui a stat la pîndă.
Pînă şi ce gîndim ar putea gîndi şi el ;
ne-am împărţit ca hoţii
averea nopţilor şi zilelor.


REMORSE FOR ANY DEATH

Detached from the memory and hope,
boundless, abstract, almost future,
the dead isn't a dead : he is the death.
Like the God of the mystics
to whom we have to deny all his predicates,
the dead everywhere a stranger
isn't but the loss and the absence of the world.
We ravish everything from him,
we leave no color, no syllable to him :
here is the yard that his eyes see nomore,
there is the sidewalk on which his hope lied on the watch.
Even what we think he could think too ;
we have shared like thieves
the treasure of  nights and  days.

sâmbătă, 3 martie 2012

Rafael Alberti

                          

ÎNTOARCEREA ÎNGERULUI DE UMBRĂ

Sunt îngeru-ţi de umbră, iubito, cîteodată.
Irup din cine ştie ce prăpăstii,
ca fulgerul - în dinţi
c-o spadă cu tăişurile-amare
ce le ştii bine, biata mea iubire.
Sunt zilele obscurei mînii, sunt orele
trezirii fără de milă cînd te iubesc plîngînd,
cu lacrimi izvorînd
din dezădejdea cea mai nedreaptă şi mai dulce.
Eu ştiu de unde vine, iubito, umbra deasă
ce te-mpresoară şi mă strînge-n cleşte,
şi cade greu pe umerii tăi, cade
plecîndu-i ori topindu-i într-un fluviu.
Ce vrei să fac , iubito, cînd umbra dă năvală
şi cînd mă zbat ca orbul să sfarm acele pietre
neşterse din trecutul cu care pier eu însumi,
ca, liberă-n lumina-mi, doar tu să mi te-arăţi ?
Mereu învins şi spulberat de-a pururi,
la linişte mă-ntorc, la fericirea
senină, pînă-n clipele de umbră,
cînd iar cobor în propriile-mi peşteri,
sa pot din nou irupe ca îngeru-ţi de umbră...


THE RETURN OF THE ANGEL OF SHADOW

I'm your angel of shadow, sometimes, my love.
I erupt fron who knows what precipices,
like the lightening - in my teeth
with a bitter two-edged sword
that you know well, my poor love.
There are the days of the obscure wrath, there are the hours
of the mercyless awakening when I love you crying,
with tears springing
from the justest and sweetest despair.
I know where it comes from, my love, the dense shade
that surrounds you and presses me,
and falls hard on your shoulders, falls
bending them or melting them into a river.
What do you want me to do, my love, when the shadow rushes
and I struggle like a blind to smash those stones
of my past with which I loose myself,
as, free, only you to appear in my light ?
Always defeated and shattered forever
I return to your peace , to your serene happyness
up to the moments of shadow
when I go down in my caves
for erupting again as your angel of shadow...

vineri, 2 martie 2012

Adam Puslojic


                                     

VERSURI INEDITE

O, cum creşte iarba
sub piramidă. Oblic
o mumie cîntă
pentru rubedenii.
Şi cineva, cum tace !
Cerul e tot mai apropiat.
Ating fără să vreau stelele.
În adîncime, jos, se vădeşte
o fereastră a mea. Domnul
o deschide cu respirarea.
Numai puţin am întîrziat
dar nu mai găsesc iertare.
În satul meu natal
îmi voi ridica schitul
îndurării păcatelor mele-n tăcere.
Trei sfinxuri port
în podul palmei. Rînd pe rînd
ele îmi pun întrebări,
jalanic mi-e duhul.
Dinainte ele ştiu dezlegarea.
Te adaog cu zilele mele, Doamne,
tu dă-mi îndurarea nopţii...
Lasă-l pe altul să-mi cînte cîntecul
dar ca şi mie nu-i da
peană şi pergament.
Mă zăriţi ? Uitaţi-vă !
Mă auziţi ? Ascultaţi-mă !
Chiar de mi-ar plăcea să fiu
dus şi mort
totuşi sunt viu.


ORIGINAL LYRICS

Oh, how much the grass grows
under the pyramid. Oblique
a mummy is singing
for its relatives.
And someone, how much he is silent !
Heaven is closer.
I touch the stars unwillingly.
In the depth, below, it is showing
a window of mine. Lord
opens it with his breathing.
I has delyed but a little
and I find no mercy.
In my native village
I shall raise my hermitage
to bear my sins in silence.
Three sphinxes I carry
in my palm. On turn
they asks me questions,
lamentable is my soul.
They know the answer before.
I add you with my days, Lord,
give me the mercy of the night...
Let another one to sing my song
but don't give him as you haven't given me
pen and parchment.
Do you see me ? Look at me !
Do you hear me ? Listen to me ?
Even I should like to be
dead and gone
I'm still alive.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...